ORDIN nr. 488 din 11 iulie 2006

privind recunoaşterea organismelor de inspecţie tehnica în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile

EMITENT:     MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 26 iulie 2006

 

    În baza prevederilor <LLNK 12001   568 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale <LLNK 12005   716 50EF01   0 58>Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 716/2005 şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 92/2006 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnica a containerelor mobile utilizate pentru transportul benzinei de la un terminal la o statie de benzina, la alt depozit sau terminal în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din operaţiile de încărcare, transport, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzina,

    în temeiul <LLNK 12003   738 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aproba Lista cuprinzând organismele de inspecţie recunoscute pentru efectuarea inspectiilor tehnice în exploatare privind instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile, prevăzută în anexa la prezentul ordin.

    ART. 2

    Organismele de inspecţie recunoscute, prevăzute în lista menţionată la art. 1, elaborează proceduri proprii pentru operaţiunile specifice inspectiilor în exploatare şi răspund pentru orice daune rezultate din eventualele litigii legate de aceste operaţiuni.

    ART. 3

    Activitatea organismelor recunoscute pentru efectuarea operaţiunilor specifice privind inspecţia tehnica a instalaţiilor de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile, este supravegheată de Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Direcţia generală de politica industriala.

    ART. 4

    Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                       Ministrul economiei şi comerţului,

                               Codrut Ioan Seres

 

    Bucureşti, 11 iulie 2006.

    Nr. 488.

 

    ANEXA

 

                                  LISTA

                cuprinzând organismele de inspecţie recunoscute

          pentru efectuarea inspectiilor tehnice în exploatare privind

                   instalaţiile de încărcare şi descărcare a

                   benzinei amplasate pe containerele mobile

*T*

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nr.   Organismul

crt. de inspecţie      Adresa                Activităţile pentru care a fost desemnat

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. Societatea        Municipiul          - inspecţia tehnica în exploatare pentru

   Comercială        Bucureşti,          instalaţiile de încărcare şi descărcare a

   DEAL IMPEX -      calea Floreasca     benzinei, amplasate pe suprastructura

   S.R.L. Nr. de     nr. 90-111,         cisternelor auto, inclusiv pentru echipamente de

   înregistrare      bl. F1, sc. 2,      încărcare pe la partea inferioară, colectarea

   la registrul      ap. 17, sectorul 1  vaporilor şi protecţia de supraincarcare a

   comerţului J                          acestora;

   40/17505/1992                         - inspecţia tehnica în exploatare pentru

                                         instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei,

                                         amplasate pe suprastructura vagoanelor-cisterna.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2. Societatea        Municipiul          - inspecţia tehnica în exploatare pentru

   Comercială        Constanta, str.     instalaţiile de încărcare şi descărcare a

   COV-INSPECT -     Decebal nr. 67,     benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor

   S.R.L. Nr. de     judeţul Constanta   auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare

   înregistrare                          pe la partea inferioară, colectarea vaporilor şi

   la registrul                          protecţia de supraincarcare a acestora;

   comerţului J                          - inspecţia tehnica în exploatare pentru

   13/2336/2005                          instalaţiile de încărcare şi descărcare a

                                         benzinei, amplasate pe suprastructura

                                         vagoanelor-cisterna.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3. Societatea        Municipiul          - inspecţia tehnica în exploatare pentru

   Comercială        Bucureşti,          instalaţiile de încărcare şi descărcare a

   IPROCHIM - S.A. - Calea Plevnei nr.   benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor

   Departamentul     137, sectorul 6     auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare

   utilaje Nr. de                        pe la partea inferioară, colectarea vaporilor şi

   înregistrare                          protecţia de supraincarcare a acestora;

   la registrul                          - inspecţia tehnica în exploatare pentru

   comerţului J                          instalaţiile de încărcare şi descărcare a

   40/6485/1991                          benzinei, amplasate pe suprastructura

                                         vagoanelor-cisterna.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

4. Societatea        Municipiul Ploiesti, - inspecţia tehnica în exploatare pentru

   Comercială        str. Dr. Carol       instalaţiile de încărcare şi descărcare a

   LAJEDO - S.R.L.   Davila nr. 4,        benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor

   Nr. de            judeţul Prahova      auto, inclusiv pentru echipamente de încărcare

   înregistrare la                        pe la partea inferioară, colectarea vaporilor şi

   registrul                              protecţia de supraincarcare a acestora;

   comerţului J                           - inspecţia tehnica în exploatare pentru

   29/2036/1993                           instalaţiile de încărcare şi descărcare a

                                          benzinei, amplasate pe suprastructura

                                          vagoanelor-cisterna.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*ST*

                                      -----------