ORDIN nr. 337 din 23 octombrie 2001

pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnica a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina

EMITENT:     MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 10 ianuarie 2002

 

 

    Ministrul industriei şi resurselor,

    având în vedere prevederile <LLNK 12001   568 20 302  11 62>art. 11 alin. (1) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina,

    în temeiul <LLNK 12001    19 20 301   0 32>Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările ulterioare,

    emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aproba Normele privind inspecţia tehnica a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

                      Ministrul industriei şi resurselor,

                                Dan Ioan Popescu

 

 

    ANEXA 1

 

                               NORME

privind inspecţia tehnica a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina

 

    1. Prezentele Norme privind inspecţia tehnica a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina, denumite în continuare norme, se referă la următoarele activităţi de avizare tehnica a proiectelor şi de inspecţie tehnica în exploatare la care sunt supuse instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate pentru executarea operaţiunilor de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzina, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili:

    1.1. avizarea tehnica a proiectului şi inspecţia tehnica în exploatare pentru instalaţiile de depozitare a benzinei la terminale;

    1.2. avizarea tehnica a proiectului şi inspecţia tehnica în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei în/din containere la terminale;

    1.3. avizarea tehnica a proiectului şi inspecţia tehnica în exploatare pentru containere mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o statie de distribuţie, la alt depozit sau terminal;

    1.4. avizarea tehnica a proiectului şi inspecţia tehnica în exploatare pentru echipamentele de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, colectarea vaporilor şi protecţia de supraincarcare a cisternelor auto;

    1.5. avizarea tehnica a proiectului şi inspecţia tehnica în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi depozitare la staţiile de distribuţie şi la terminalele la care se realizează stocarea intermediara a vaporilor.

    2. Conform scopului prezentelor norme inspecţia tehnica a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina are ca obiect verificarea respectării cerinţelor tehnice pentru proiectarea şi exploatarea acestora, stabilite prin <LLNK 12001   568 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind cerinţele tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina.

    3. Activităţile de inspecţie tehnica menţionate la pct. 1 se realizează de către organisme specializate, recunoscute şi desemnate în acest scop de Ministerul Industriei şi Resurselor.

    Criteriile de independenta pe care aceste organisme de inspecţie trebuie sa le îndeplinească sunt cele prevăzute în anexa A la Standardul SR EN 45004/1997 - Criterii generale pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţia.

    4. Recunoaşterea acestor organisme de inspecţie se face în urma unui proces de evaluare, bazat pe criteriile prevăzute în anexa nr. 1.

    5. Metodologia de evaluare a organismelor de inspecţie menţionate la pct. 3 este prevăzută în anexa nr. 2.

    6. Activităţile de avizare şi de inspecţie tehnica la care sunt supuse instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate pentru executarea operaţiunilor de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzina, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili, se vor efectua pe baza condiţiilor tehnice de admisibilitate a soluţiilor stabilite la proiectare şi, respectiv, a condiţiilor tehnice de admisibilitate pentru exploatarea acestor categorii de instalaţii, echipamente şi dispozitive, precum şi a unor proceduri de lucru specifice, elaborate de organismele de inspecţie şi avizate de Ministerul Industriei şi Resurselor, prin Direcţia generală produse primare - Sector chimie petrochimie.

    7. Perioadele la care instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate pentru executarea operaţiunilor de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzina vor fi supuse procedurilor de inspecţie tehnica în exploatare, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili, sunt următoarele:

    ● 4 ani - instalaţiile de depozitare a benzinei la terminale şi la staţiile de benzina;

    ● 2 ani - instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei în containere la terminale;

    - containerele mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o statie de distribuţie, la alt depozit sau terminal;

    - echipamentele de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto şi dispozitivele utilizate pentru colectarea vaporilor şi protecţia de supraincarcare a cisternelor auto;

    - instalaţiile de încărcare la staţiile de distribuţie a benzinei, unde se realizează stocarea intermediara a vaporilor.

    8. Realizarea de către organismele de inspecţie a activităţilor de inspecţie tehnica prevăzute la pct. 1 se face cu personal autorizat propriu sau atras. Autorizarea personalului se face de către organismele de inspecţie respective.

    9. Începând cu data de 1 ianuarie 2002 titularii de activităţi care implica operaţiuni de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzina trebuie sa aibă pentru instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele noi, utilizate în astfel de operaţiuni, un aviz tehnic pentru proiect din partea organismului de inspecţie, înainte de obţinerea acordului de mediu şi/sau a autorizaţiei de mediu.

    10. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

    ANEXA 1

    ───────

la norme

────────

 

                          CRITERIILE

               de evaluare a organismelor de inspecţie

 

    Condiţiile minime pe care trebuie sa le îndeplinească organismele de inspecţie:

    1. sa dispună de personal, de mijloace şi echipamente adecvate;

    2. personalul acestora sa aibă competenta tehnica, experienta în domeniu şi integritate profesională;

    3. sa asigure independenta în realizarea inspectiilor, redactarea şi eliberarea avizelor tehnice şi/sau a rapoartelor de inspecţie;

    4. păstrarea de către personal a confidenţialităţii datelor şi informaţiilor;

    5. existenta unei asigurări de răspundere civilă.

 

    ANEXA 2

    ────────

la norme

──────────

 

                                METODOLOGIA

de evaluare a organismelor de inspecţie în vederea recunoaşterii şi desemnării acestora pentru a efectua inspectiile tehnice ale instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina

 

    1. Documentele necesare pentru evaluarea în vederea recunoaşterii şi desemnării organismelor de inspecţie a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina:

    1.1. cerere de evaluare în vederea recunoaşterii şi desemnării ca organism de inspecţie a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina; la formularea cererii se va avea în vedere modelul prezentat în anexa nr. 2.1. la prezenta metodologie;

    1.2. scurta prezentare a activităţii organismului, din care sa rezulte experienta acestuia în activitatea/activităţile pentru care se solicita evaluarea;

    1.3. copie de pe documentele de înfiinţare a organismului care solicita evaluarea în vederea recunoaşterii şi desemnării ca organism de inspecţie (certificat de înmatriculare şi statut);

    1.4. declaraţie prin care atesta ca şi-a insusit prevederile <LLNK 12001   568 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina;

    1.5. lista cuprinzând personalul angajat, competenta şi experienta profesională a acestuia;

    1.6. declaraţie prin care se angajează sa păstreze confidenţialitatea şi secretul profesional în activităţile de inspecţie şi avizare tehnica desfăşurate;

    1.7. copie de pe asigurarea de răspundere civilă încheiată cu o firma de asigurări;

    1.8. lista cuprinzând organismele cu care are încheiate contracte de colaborare în scopul realizării activităţii sale, aferente activităţilor pentru care solicita recunoaşterea şi desemnarea ca organism de inspecţie, după caz;

    1.9. procedura de subcontractare a unor activităţi contract-cadru, după caz.

    2. Recunoaşterea şi desemnarea

    Cererea de evaluare şi documentele insotitoare se depun la secretariatul Direcţiei generale produse primare Sector chimie petrochimie din cadrul Ministerului Industriei şi Resurselor.

    În baza analizei documentelor menţionate la cap. 1, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de evaluare Ministerul Industriei şi Resurselor, prin Direcţia generală produse primare - Sector chimie petrochimie, va elibera un certificat de recunoaştere, prin care organismul care a solicitat evaluarea şi care a îndeplinit condiţiile menţionate la cap. 1 este recunoscut ca având competenta tehnica şi capabilitatea sa realizeze inspecţia tehnica a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina.

    În vederea luării deciziei privind recunoaşterea se poate realiza şi o evaluare a solicitantului la sediul acestuia.

    În situaţia în care solicitantul evaluării nu întruneşte condiţiile prevăzute în prezenta metodologie, Ministerul Industriei şi Resurselor, prin Direcţia generală produse primare - Sector chimie petrochimie, va comunica solicitantului respingerea motivată a cererii.

    Modelul certificatului de recunoaştere este prezentat în anexa nr. 2.2. la prezenta metodologie.

    Organismele de inspecţie recunoscute se înscriu în Registrul de evidenta a organismelor de inspecţie tehnica a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina, gestionat de Direcţia generală produse primare - Sectorul chimie petrochimie.

    Organismele se considera desemnate şi acţionează conform prevederilor cuprinse în reglementările specifice de la data publicării listei cuprinzând organismele desemnate.

    Lista cuprinzând organismele desemnate se actualizează ori de câte ori este necesar.

    Perioada de valabilitate a certificatului de recunoaştere este de 5 ani.

    În perioada de valabilitate a certificatului de recunoaştere Ministerul Industriei şi Resurselor, prin Direcţia generală produse primare - Sector chimie petrochimie, poate efectua controale privind respectarea condiţiilor pentru care a fost emis certificatul de recunoaştere, iar în situaţia în care se constata ca nu mai sunt îndeplinite condiţiile în care a fost recunoscut şi desemnat organismul de inspecţie, se vor lua măsuri pentru retragerea recunoaşterii acestuia.

    Tarifele orare percepute de către organismele desemnate pentru efectuarea operaţiunilor şi/sau a testelor necesare realizării activităţilor de inspecţie, care fac obiectul Normelor privind inspecţia tehnica a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina, vor fi în conformitate cu cele aprobate prin <LLNK 12000   410 508001   0 57>Ordinul ministrului industriei şi comerţului nr. 410/2000 pentru aprobarea Prescripţiilor tehnice privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile de avizare, autorizare şi control tehnic la instalaţiile mecanice sub presiune, instalaţiile de ridicat şi aparatele consumatoare de combustibil, efectuate de organele tehnice ale Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) - CR 12-2000.

    3. Obligaţiile organismelor de inspecţie recunoscute şi desemnate, în relaţia cu Ministerul Industriei şi Resurselor:

    3.1. sa informeze privitor la orice modificare aparuta în documentele ce au stat la baza evaluării;

    3.2. sa informeze, ori de câte ori este necesar, cu privire la cazurile de neconformare a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor supuse inspecţiei tehnice;

    3.3. sa prezinte la cerere copii de pe avizele tehnice şi rapoartele de inspecţie tehnica emise.

 

    ANEXA 2.1

    ───────────

la metodologie

──────────────

    - model -

 

    Organismul ..............................................

 

              Către Ministerul Industriei şi Resurselor,

         Direcţia generală produse primare - Sectorul chimie petrochimie

    

                               CERERE DE EVALUARE

    Organismul ....../(denumirea completa)........, având sediul în ............., telefon/fax ..........., reprezentat prin director/preşedinte ......./(numele şi prenumele)..................., solicita, potrivit prevederilor Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 337 din 23 octombrie 2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnica a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina, sa fie recunoscut şi desemnat de către Ministerul Industriei şi Resurselor pentru a efectua inspecţia tehnica prevăzută la <LLNK 12001   568 20 302  11 55>art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina. (Se va/vor mentiona tipul/tipurile de activitate pentru care se solicita recunoaşterea şi desemnarea conform pct. 1 din Normele privind inspecţia tehnica a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina.)

    Anexăm la prezenta cerere documentele necesare conform prevederilor Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 337/2001.

 

                           Director/Preşedinte,

              .......................................

 

                             (semnatura)

 

    ANEXA 2.2

    ──────────

la metodologie

──────────────

    - model -

 

    MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR

    Direcţia generală produse primare -

    Sector chimie petrochimie

 

                          CERTIFICAT DE RECUNOAŞTERE Nr ........

 

    În baza prevederilor Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 337 din 23 octombrie 2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnica a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina, ca urmare a cererii de evaluare, înregistrată cu nr. ......, se recunoaşte organismul de inspecţie ..../(denumirea completa)......., cu sediul în ......., pentru a efectua inspecţia tehnica prevăzută la <LLNK 12001   568 20 302  11 55>art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina. (Se va/vor mentiona tipul/tipurile de activitate pentru care se acorda recunoaşterea conform pct. 1 din Normele privind inspecţia tehnica a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina.)

    Prezentul certificat de recunoaştere constituie temeiul desemnării şi operează din momentul publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Listei cuprinzând organismele desemnate pentru efectuarea inspectiilor tehnice ale instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina.

    Prezentul certificat este valabil pe o perioada de 5 (cinci) ani.

 

                         Director general adjunct,

                       ............................

                               (semnatura)

 

    Data emiterii ............................

 

                                  ─────────────────────