ORDIN nr. 122 din 24 martie 2005

privind înlocuirea anexei la <LLNK 12001   337 50BG01   0 57>Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnica a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina

EMITENT:     MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 18 aprilie 2005

 

    Având în vedere prevederile <LLNK 12001   568 20 302  11 62>art. 11 alin. (1) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina,

    în temeiul <LLNK 12003   738 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:

 

    ART. I

    Anexa la <LLNK 12001   337 50BG01   0 57>Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnica a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei de terminale şi la staţiile de benzina, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 10 ianuarie 2002, se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.

    ART. II

    Organismele de inspecţie tehnica recunoscute şi desemnate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin au obligaţia ca, pana la data de 31 mai 2005, sa solicite Ministerului Economiei şi Comerţului, prin Direcţia generală politica industriala, reînnoirea recunoaşterii ca organism de inspecţie tehnica, în condiţiile prevăzute de prezentul ordin.

    ART. III

    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                       Ministrul economiei şi comerţului,

                               Codrut Ioan Seres

 

    Bucureşti, 24 martie 2005.

    Nr. 122.

 

    ANEXA

 

                            NORME

 

           privind inspecţia tehnica a instalaţiilor, echipamentelor

           şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor

            de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea,

          încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale

                           şi la staţiile de benzina

 

    1. Normele privind inspecţia tehnica a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina, denumite în continuare norme, se referă la următoarele activităţi de avizare tehnica a proiectelor şi inspecţie tehnica în exploatare la care se supun instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate pentru executarea operaţiunilor de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzina, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili:

    1.1. avizarea tehnica a proiectului şi inspecţia tehnica în exploatare pentru instalaţiile de depozitare a benzinei la terminale;

    1.2. avizarea tehnica a proiectului şi inspecţia tehnica în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei în şi din containere mobile la terminale, inclusiv pentru echipamentele de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, colectarea vaporilor şi protecţia de supraincarcare a cisternelor auto;

    1.3. avizarea tehnica a proiectului şi inspecţia tehnica în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi depozitare la staţiile de distribuţie a benzinei şi la terminalele la care se realizează stocarea intermediara a vaporilor.

    2. Inspecţia tehnica a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina are ca scop verificarea respectării cerinţelor tehnice pentru proiectarea şi exploatarea acestor instalaţii, echipamente şi dispozitive, prevăzute în <LLNK 12001   568 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 568/2001.

    3. Activităţile de inspecţie tehnica menţionate la pct. 1 se realizează de către organisme de inspecţie tehnica de terta parte, recunoscute şi desemnate în acest scop de către Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Direcţia generală politica industriala.

    Organismele de inspecţie tehnica trebuie sa îndeplinească criteriile de independenta conform normelor în vigoare. Aceste criterii sunt prevăzute în anexa A la standardul de referinta SR EN 45004:1997 - Criterii generale pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţia.

    4. Recunoaşterea acestor organisme de inspecţie tehnica se face în urma unui proces de evaluare, bazat pe condiţiile minime prevăzute în anexa nr. 1.

    5. Metodologia de evaluare a organismelor de inspecţie tehnica menţionate la pct. 3 este prevăzută în anexa nr. 2.

    6. Activităţile de inspecţie tehnica la care sunt supuse instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate pentru executarea operaţiunilor de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzina, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili, se efectuează pe baza condiţiilor tehnice de admisibilitate a soluţiilor stabilite la proiectare şi, respectiv, a condiţiilor tehnice de admisibilitate pentru exploatarea acestor categorii de instalaţii, echipamente şi dispozitive, precum şi a procedurilor de lucru specifice, elaborate de organismele de inspecţie tehnica şi avizate de Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Direcţia generală politica industriala.

    7. Perioada de timp la care instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate pentru executarea operaţiunilor de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzina vor fi supuse procedurilor de inspecţie tehnica în exploatare, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili, este de 2 ani.

    8. Titularii de activităţi care efectuează operaţii de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzina trebuie sa detina, pentru instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele noi sau modernizate, utilizate în astfel de operaţii, un aviz tehnic pentru proiect (Aviz tehnic COV), emis de organismul de inspecţie tehnica.

    9. Titularii de activităţi care efectuează operaţii de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzina trebuie sa detina, pentru instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele aflate în funcţiune, utilizate în astfel de operaţii, certificat de inspecţie tehnica în exploatare (Certificat de inspecţie tehnica COV), emis de organismul de inspecţie tehnica.

    10. Procedurile pentru activitatea de avizare tehnica a proiectului pentru instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate în operaţiunile de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzina, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili, se elaborează cu respectarea conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 3.

    11. Procedurile pentru activitatea de inspecţie tehnica în exploatare pentru instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate în operaţiunile de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzina, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili, se elaborează cu respectarea conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 4.

    12. În cazul în care organismele de inspecţie tehnica, recunoscute şi desemnate de Ministerul Economiei şi Comerţului, constata, după efectuarea activităţilor de avizare tehnica a proiectelor sau a inspecţiei tehnice în exploatare, conformitatea cu legislaţia privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de distribuţie, emite titularului activităţii Avizul tehnic COV, respectiv Certificatul de inspecţie tehnica COV.

    13. În cazul instalaţiilor care au obţinut perioada de tranzitie pentru conformarea cu prevederile <LLNK 12001   568 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 sau au obligaţia de a se conformă cu aceste prevederi pana la 1 ianuarie 2007, Certificatul de inspecţie tehnica COV se emite având anexat un program tehnic în vederea conformarii cu cerinţele hotărârii menţionate. Programul tehnic include lucrările ce urmează a fi executate şi termenele de realizare a acestora.

    14. Redactarea Avizului tehnic COV şi, respectiv, a Certificatului de inspecţie tehnica COV se realizează cu respectarea cerinţelor privind conţinutul acestor documente, prevăzute în anexa nr. 5.

    15. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

    ANEXA 1

    -------

la norme

--------

 

                       CONDIŢII MINIME

        în vederea recunoaşterii organismelor de inspecţie tehnica

 

    În vederea recunoaşterii, organismele de inspecţie tehnica trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii minime:

    1. sa dispună de personal, mijloace şi echipamente adecvate;

    2. personalul acestora sa aibă competenta tehnica, experienta în domeniu şi integritate profesională;

    3. sa asigure independenta în realizarea inspectiilor, redactarea şi eliberarea avizelor tehnice de proiect şi/sau a certificatelor tehnice de inspecţie în exploatare;

    4. păstrarea de către personal a confidenţialităţii datelor şi informaţiilor;

    5. existenta unei asigurări de răspundere civilă.

 

 

    ANEXA 2

    -------

la norme

--------

 

                                METODOLOGIA

                    de evaluare a organismelor de inspecţie

                      tehnica în vederea recunoaşterii şi

    desemnării acestora pentru a efectua inspecţia tehnica a instalaţiilor,

              echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul

                    limitării emisiilor de compuşi organici

          volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea

         şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina

 

    1. Documentele necesare pentru evaluarea în vederea recunoaşterii şi desemnării organismelor de inspecţie tehnica a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina sunt:

    1.1. cerere pentru evaluare în vederea recunoaşterii ca organism de inspecţie tehnica a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina. La formularea cererii se va avea în vedere modelul din anexa nr. 2A la prezenta metodologie;

    1.2. scurta prezentare a activităţii organismului, din care sa rezulte experienta acestuia în activitatea/activităţile pentru care se solicita evaluarea;

    1.3. copie de pe documentele de înfiinţare a organismului (certificat de înregistrare la registrul comerţului şi statut);

    1.4. declaraţie prin care organismul atesta ca şi-a insusit prevederile <LLNK 12001   568 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina;

    1.5. lista cu personalul angajat, competenta şi experienta profesională a acestuia;

    1.6. declaraţie prin care organismul se angajează sa păstreze confidenţialitatea şi secretul profesional în activităţile de inspecţie tehnica (avizare tehnica a proiectului şi inspecţie tehnica în exploatare) desfăşurate;

    1.7. copie de pe asigurarea de răspundere civilă, încheiată cu o firma de asigurări;

    1.8. procedura de subcontractare a unor activităţi - contract-cadru, după caz;

    1.9. procedurile de lucru pentru activităţile de inspecţie tehnica şi condiţiile tehnice de admisibilitate a soluţiilor stabilite la proiectare şi, respectiv, condiţiile tehnice de admisibilitate pentru exploatarea categoriilor de instalaţii, echipamente şi dispozitive utilizate pentru executarea operaţiunilor de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzina.

    2. Recunoaşterea şi desemnarea

    2.1. Cererea de evaluare şi documentele insotitoare se depun la secretariatul Direcţiei generale politica industriala din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului.

    2.2. În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de evaluare, Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Direcţia generală politica industriala, realizează evaluarea în vederea recunoaşterii.

    2.3. În vederea luării deciziei privind recunoaşterea, se poate realiza şi o evaluare a solicitantului la sediul acestuia.

    2.4. În situaţia în care solicitantul evaluării întruneşte condiţiile prevăzute în prezenta metodologie, Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Direcţia generală politica industriala, eliberează un certificat de recunoaştere, prin care organismul care a solicitat evaluarea este recunoscut ca având competenta tehnica şi capabilitatea sa realizeze avizarea tehnica a proiectelor şi/sau inspecţia tehnica în exploatare la care sunt supuse instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina.

    2.5. În situaţia în care solicitantul evaluării nu întruneşte condiţiile prevăzute în prezenta metodologie, Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Direcţia generală politica industriala, face cunoscut solicitantului respingerea motivată a cererii.

    2.6. Modelul certificatului de recunoaştere este prezentat în anexa nr. 2B la prezenta metodologie.

    2.7. Organismele de inspecţie tehnica recunoscute se înscriu în Registrul de evidenta a organismelor de inspecţie tehnica a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina, gestionat de către Direcţia generală politica industriala. Numărul de identificare al organismului de inspecţie tehnica este numărul cu care acesta este înscris în registrul de evidenta. Un organism de inspecţie tehnica primeşte un singur număr de identificare, indiferent de numărul solicitărilor referitoare la extinderea domeniului de inspecţie tehnica.

    2.8. Organismele se considera desemnate şi acţionează conform prevederilor din reglementările specifice, de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului ministrului economiei şi comerţului care aproba lista organismelor recunoscute.

    2.9. Lista organismelor de inspecţie tehnica recunoscute se actualizează ori de câte ori este necesar.

    2.10. Perioada de valabilitate a certificatului de recunoaştere este de 5 ani. Solicitarea privind reînnoirea recunoaşterii ca organism de inspecţie tehnica va fi însoţită şi de un raport de activitate asupra activităţii desfăşurate în perioada celor 5 ani.

    2.11. În perioada de valabilitate a certificatului de recunoaştere, Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Direcţia generală politica industriala, supraveghează respectarea condiţiilor pentru care a fost emis certificatul de recunoaştere, iar în situaţia în care se constata ca nu mai sunt îndeplinite toate condiţiile în care acesta a recunoscut şi desemnat organismul de inspecţie tehnica, se vor lua măsuri pentru retragerea recunoaşterii acestuia.

    2.12. Tarifele orare percepute de către organismele de inspecţie tehnica recunoscute şi desemnate trebuie sa asigure accesibilitatea agenţilor economici la avizarea tehnica a proiectelor şi inspecţia tehnica în exploatare.

    3. Obligaţiile organismelor de inspecţie tehnica recunoscute şi desemnate, în relaţia cu Ministerul Economiei şi Comerţului:

    3.1. sa informeze cu privire la orice modificare aparuta în documentele ce au stat la baza evaluării în vederea recunoaşterii şi desemnării ca organism de inspecţie tehnica;

    3.2. sa informeze, ori de câte ori este necesar, cu privire la cazurile de neconformare a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor supuse inspecţiei tehnice (avizare tehnica a proiectului şi/sau inspecţie tehnica în exploatare), avându-se în vedere termenele de conformare prevăzute în legislaţia specifica în vigoare;

    3.3. sa prezinte, la cerere, copii de pe avizele tehnice COV şi certificatele de inspecţie tehnica COV emise;

    3.4. sa transmită Direcţiei generale politica industriala rapoarte semestriale asupra activităţii desfăşurate. Rapoartele se transmit pana la sfârşitul lunii ce urmează încheierii semestrului pentru care se face raportarea;

    3.5. sa se supună supravegherii, realizată de Ministerul Economiei şi Comerţului - Direcţia generală politica industriala, asupra activităţii de inspecţie tehnica şi sa furnizeze informaţiile solicitate în acest sens.

 

 

    ANEXA 2A

    --------

la metodologie

--------------

 

    MODEL

 

    Organismul

    ............

 

                           Către:

                           Ministerul Economiei şi Comerţului

                           Direcţia generală politica industriala

 

                       CERERE DE EVALUARE

 

    Organismul .........(denumirea completa)....., cu sediul în ......., tel./fax ......., şi având Certificatul de înregistrare la registrul comerţului nr. ......., reprezentat prin director/preşedinte ...(numele şi prenumele)..., solicita, potrivit prevederilor <LLNK 12001   337 50BG01   0 59>Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnica a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina, sa fie recunoscut şi desemnat de către Ministerul Economiei şi Comerţului pentru a efectua inspecţia tehnica ..............(Se va/vor mentiona tipul/tipurile de activitate pentru care se solicita recunoaşterea şi desemnarea conform pct. 1 din Normele privind inspecţia tehnica a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina.).......

*T*

    Anexăm la prezenta cerere următoarele documente: ...............

    ................................................................

 

 

                           Director/Preşedinte

                          ......................

                         (Conducătorul organismului)

                                (semnatura)

*ST*

 

    ANEXA 2B

    --------

la metodologie

--------------

 

    MODEL

 

    MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI

    Direcţia Generală Politica Industriala

 

                       CERTIFICAT DE RECUNOAŞTERE Nr. .......

 

    În baza prevederilor <LLNK 12001   337 50BG01   0 59>Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnica a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina, ca urmare a cererii de evaluare, înregistrată cu nr. ......, se recunoaşte organismul de inspecţie tehnica ........(denumirea completa)....., cu sediul în ........ şi având Certificatul de înregistrare la registrul comerţului nr. ......., pentru a efectua inspecţia tehnica .......(Se va/vor mentiona tipul/tipurile de activitate pentru care se acorda recunoaşterea conform pct. 1 din Normele privind inspecţia tehnica a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina.)......

 

    Prezentul certificat de recunoaştere constituie temeiul desemnării şi operează din momentul publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului ministrului economiei şi comerţului care aproba Lista cuprinzând organismele recunoscute pentru efectuarea inspectiilor tehnice ale instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina.

    Prezentul certificat este valabil pe o perioada de 5 (cinci) ani.

 

*T*

                            Director general

                          ....................

                             (semnatura)

 

    Data emiterii ...............

*ST*

 

    ANEXA 3

    -------

la norme

--------

 

                         CONŢINUTUL-CADRU

      pentru elaborarea procedurii de avizare tehnica a proiectului pentru

           instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate în

                     operaţiunile de depozitare, încărcare,

      descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de

      benzina, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili

 

    A. În cazul proiectelor ce au ca obiect instalaţii de depozitare a benzinei la terminale - noi sau modernizate - ori instalaţii de încărcare şi descărcare a containerelor mobile la terminale (inclusiv cele la care se realizează stocarea intermediara a vaporilor) şi echipamente de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, colectarea vaporilor şi protecţia de supraincarcare a cisternelor auto - noi sau modernizate -, activitatea de avizare tehnica a proiectului va cuprinde minimum următoarele verificări:

    1. tema de proiectare;

    2. proiectul de tehnologie;

    2.1. schema tehnologică şi/sau schemele de montaj conducte şi automatizare pentru:

    2.1.1. instalaţii de depozitare a benzinei la terminal;

    2.1.2. instalaţii de încărcare şi descărcare a containerelor mobile la terminal;

    2.1.3. instalaţii de recuperare a vaporilor şi/sau instalaţii de incinerare a vaporilor (la terminale unde se realizează încărcarea benzinei în nave fluviale);

    2.2. descrierea funcţională şi tehnologică referitoare la soluţiile tehnice prevăzute prin proiect pentru prevenirea şi limitarea emisiilor de compuşi organici volatili; performanţe/caracteristici;

    2.3. cerinţe tehnice specifice instalaţiei/echipamentului/ dispozitivului, impuse prin <LLNK 12001   568 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina;

    3. proiectul de plan general (încadrarea în zona, vecinătăţi, distanţe etc.), întocmit pe baza normativelor în vigoare la data elaborării proiectului;

    4. documentaţia tehnica pentru utilaje, echipamente etc.:

    4.1. specificaţii de proiect sau relevee pentru utilaje şi echipamente de dotare a utilajelor (pompe, rezervoare, dispozitive de etansare, supape, brate de încărcare, separatoare, decantoare etc.);

    4.2. desene de execuţie pentru rezervoarele de depozitare cu detalii privind sistemele de etansare la rezervoarele cu capac flotant sau precizarea caracteristicilor tehnice ale acestora;

    4.3. condiţiile tehnice de fabricaţie, control, încercări, probe;

    5. proiectul de montaj, legături conducte:

    5.1. plan de amplasare a componentelor instalaţiilor în cadrul terminalului;

    5.2. desene de montaj şi legături conducte la utilaje, echipamente etc.;

    5.3. desene cu detalii de montaj pentru bratele articulate şi dispozitivele de cuplare pentru recuperarea vaporilor;

    5.4. desene de detaliu pentru conductele de legatura pentru colectare vapori, conexiuni etanse, aerisiri etc.;

    6. proiectul de automatizare:

    6.1. specificaţii de proiect pentru aparatura de măsura, control şi automatizare;

    6.2. specificaţii de proiect pentru detectoare şi avertizoare, dacă este cazul;

    7. proiectul de instalaţii electrice:

    7.1. plan de zonare;

    7.2. scheme electrice, legare la pământ etc.;

    8. proiectul de construcţii-instalaţii:

    8.1. plan de fundaţii pentru rezervoare;

    8.2. detalii de cămine, base de scurgere;

    8.3. reţea de apa şi de canalizare aferentă.

    B. În cazul proiectelor ce au ca obiect instalaţii de încărcare şi depozitare a benzinei la staţiile de distribuţie - noi sau modernizate -, activitatea de avizare tehnica a proiectului va cuprinde minimum următoarele verificări:

    1. tema de proiectare;

    2. proiectul de tehnologie;

    2.1. schema tehnologică;

    2.2. proiectul de tehnologie, instrucţiunile de exploatare, inclusiv prezentarea detaliată a soluţiilor tehnice prevăzute pentru prevenirea şi limitarea emisiilor de compuşi organici volatili; performanţe/caracteristici;

    2.3. cerinţe tehnice specifice instalaţiei/ echipamentului/dispozitivului, impuse prin <LLNK 12001   568 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 568/2001;

    3. Proiectul de plan general (încadrarea în zona vecinătăţi, distanţe etc.), cu respectarea normativelor în vigoare;

    4. Documentaţia tehnica pentru utilaje, echipamente etc.:

    4.1. specificaţii de proiect sau relevee pentru utilaje şi echipamentele de dotare a utilajelor (pompe, rezervoare, dispozitive de etansare, supape, brate de încărcare, separatoare, decantoare etc.);

    4.2. condiţii tehnice de fabricaţie, control, încercări, probe;

    5. Proiectul de montaj, legături conducte:

    5.1. plan de amplasare a componentelor statiei de distribuţie;

    5.2. plan de montaj;

    5.3. desene cu detalii de montaj pentru capace de rezervoare, racorduri etc.;

    5.4. desene cu detalii pentru conducte de aerisire;

    6. proiectul de automatizare:

    6.1. specificaţii de proiect pentru aparatura de măsura, control şi automatizare;

    6.2. specificaţii de proiect pentru detectoare şi avertizoare, dacă este cazul;

    7. proiectul de instalaţii electrice:

    7.1. plan de zonare;

    8. proiectul de construcţii-instalaţii:

    8.1. plan de fundaţii pentru rezervoare;

    8.2. detalii de cămine, guri de descărcare;

    8.3. detalii de cămine, guri de vizitare ale rezervoarelor;

    8.4. reţeaua de canalizare pentru apele impurificate chimic; rigole, separator de hidrocarburi.

 

 

    ANEXA 4

    -------

la norme

--------

 

                         CONŢINUTUL-CADRU

                      pentru elaborarea procedurii pentru

      activitatea de inspecţie tehnica în exploatare pentru instalaţiile,

                  echipamentele şi dispozitivele utilizate în

                     operaţiunile de depozitare, încărcare,

      descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de

      benzina, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili

 

    A. Pentru instalaţiile de depozitare a benzinei la terminale, aflate în exploatare, pentru instalaţii de încărcare şi descărcare a containerelor mobile la terminale (inclusiv cele la care se realizează stocarea intermediara a vaporilor), aflate în exploatare, şi pentru echipamentele de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, colectarea vaporilor şi protecţia de supraincarcare a cisternelor auto, aflate în exploatare, activitatea de inspecţie tehnica în exploatare va cuprinde minimum următoarele verificări:

    1. inspecţia vizuala privind starea tehnica a instalaţiilor şi a componentelor aferente (utilaje, echipamente, dispozitive etc.) amplasate în cadrul terminalului;

    2. inventarierea surselor posibile de emisie COV; supape de respiratie la rezervoare, dispozitive de etansare, base de scurgere, neetanseitati - pe reţeaua de legături conducte aferente, la imbinarile prin flanse, armături, pompe de transfer, dispozitive de cuplare la bratele de încărcare, conductele de evacuare din unitatea de recuperare a vaporilor;

    3. verificarea documentaţiei tehnice existente pentru:

    3.1. instalaţii tehnologice:

    3.1.1. schema tehnologică şi/sau schemele de montaj conducte şi automatizare pentru:

    3.1.1.1. instalaţii de depozitare a benzinei la terminal;

    3.1.1.2. instalaţii de încărcare şi descărcare a containerelor mobile la terminal;

    3.1.1.3. instalaţii de recuperare a vaporilor şi/sau instalaţii de incinerare a vaporilor (la terminale unde se realizează încărcarea benzinei în nave fluviale);

    3.1.2. descrierea funcţională şi tehnologică referitoare la soluţiile tehnice prevăzute prin proiect pentru prevenirea şi limitarea emisiilor de compuşi organici volatili; performanţe/caracteristici;

    3.1.3. cerinţe tehnice specifice instalaţiei/ echipamentului/ dispozitivului, impuse prin <LLNK 12001   568 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina;

    3.2. inspecţia tehnica pentru utilaje, echipamente, armături, dispozitive de etansare la rezervoare, brate de încărcare, dispozitive de cuplare:

    3.2.1. verificarea cărţilor tehnice;

    3.2.2. verificarea proceselor-verbale de încercări, probe şi control utilaje-echipamente etc.;

    3.2.3. verificarea declaraţiilor de conformitate, avizelor, aprobărilor de model etc., după caz;

    3.2.4. verificarea rapoartelor de expertiza;

    3.3. inspecţia tehnica pentru montaj, legături conducte, instalaţii de automatizare;

    3.3.1. verificarea cărţilor tehnice;

    3.3.2. verificarea proceselor-verbale de încercări, probe şi control utilaje-echipamente etc.;

    3.3.3. verificarea declaraţiilor de conformitate, avizelor, aprobărilor de model etc. după caz;

    3.3.4. verificarea rapoartelor de expertiza;

    4. verificarea documentelor de evidenta privind datele rezultate din măsurătorile de emisii de compuşi organici volatili, efectuate de operatorul unităţilor de recuperare vapori, conform legislaţiei în vigoare;

    5. stabilirea gradului de conformare cu cerinţele tehnice pentru exploatarea instalaţiilor de depozitare a benzinei la terminale şi pentru exploatarea instalaţiilor de încărcare şi descărcare a containerelor mobile la terminale (inclusiv a echipamentelor de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, colectarea vaporilor şi protecţia de supraincarcare a acestora);

    6. formularea observaţiilor organismului de inspecţie (dacă este cazul) privind respectarea legislaţiei în vigoare referitoare la limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din operaţiile de depozitare la terminale, încărcarea şi descărcarea containerelor mobile. (Aceste observaţii se menţionează în Fişa de constatare întocmită de organismul de inspecţie tehnica. Modalităţile de rezolvare a acestor observaţii fac obiectul Programului tehnic care însoţeşte, după caz, Certificatul de inspecţie tehnica COV.)

    B. Pentru instalaţiile de încărcare şi depozitare a benzinei la staţiile de distribuţie a benzinei, aflate în exploatare, activitatea de inspecţie tehnica în exploatare va cuprinde minimum următoarele verificări:

    1. inspecţia vizuala privind starea tehnica a instalaţiilor şi a componentelor aferente (utilaje, echipamente, dispozitive etc.), amplasate în cadrul statiei de distribuţie a benzinei;

    2. inventarierea surselor posibile de emisie de compuşi organici volatili COV;

    3. inspecţia instalaţiei tehnologice:

    3.1. schema tehnologică;

    3.2. instrucţiuni de operare pentru exploatarea sistemelor prevăzute pentru prevenirea şi limitarea emisiilor de compuşi organici volatili;

    3.3. cerinţe tehnice specifice instalaţiei/ echipamentului/ dispozitivului, impuse prin <LLNK 12001   568 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 568/2001;

    4. inspecţia tehnica pentru utilaje, echipamente, armături;

    4.1. verificarea cărţilor tehnice;

    4.2. verificarea proceselor-verbale de încercări, probe şi control utilaje-echipamente etc.;

    4.3. verificarea declaraţiilor de conformitate, avizelor, aprobărilor de model etc., după caz;

    4.4. verificarea rapoartelor de expertiza;

    5. inspecţia tehnica pentru montaj, legături conducte, instalaţii de automatizare;

    5.1. verificarea cărţilor tehnice;

    5.2. verificarea proceselor-verbale de încercări, probe şi control utilaje-echipamente etc.;

    5.3. verificarea declaraţiilor de conformitate, avizelor, aprobărilor de model etc., după caz;

    5.4. verificarea rapoartelor de expertiza;

    6. stabilirea gradului de conformare cu cerinţele tehnice pentru exploatarea instalaţiilor de încărcare şi depozitare a benzinei la staţiile de distribuţie a acesteia;

    7. formularea observaţiilor organismului de inspecţie (dacă este cazul) pentru respectarea legislaţiei în vigoare referitoare la limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din operaţiile de încărcare şi depozitare a benzinei la staţiile de distribuţie a acesteia. (Aceste observaţii se menţionează în Fişa de constatare întocmită de organismul de inspecţie tehnica. Modalităţile de rezolvare a acestor observaţii fac obiectul Programului tehnic care însoţeşte, după caz, Certificatul de inspecţie tehnica COV.)

 

    ANEXA 5

    -------

la norme

--------

 

                          CONŢINUTUL-CADRU

             pentru Avizul tehnic COV şi Certificatul de inspecţie

        tehnica COV pentru instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele

          utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici

          volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea

             şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de

          benzina, emise de către organismele de inspecţie recunoscute

                                  şi desemnate

 

    A. Avizul tehnic COV trebuie sa includă cel puţin următoarele informaţii:

    1. denumirea organismului de inspecţie;

    2. datele de identificare a organismului de inspecţie (adresa, nr. de telefon, fax, e-mail, numărul de identificare al organismului de inspecţie tehnica);

    3. denumirea documentului: Aviz tehnic COV privind respectarea cerinţelor tehnice pentru proiectarea ......(obiectul proiectului)...., în scopul limitării  emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina;

    4. numărul şi data documentului;

    5. datele de identificare a beneficiarului şi, respectiv, a solicitantului de aviz tehnic al proiectului (adresa, nr. de telefon, fax, e-mail);

    6. datele de identificare a proiectului (denumirea proiectului, proiectantul, numărul de identificare a proiectului, amplasamentul obiectivului, faza, cantitatea de benzina tranzitata anual, data prezentării proiectului la avizare);

    7. informaţii privind verificarea şi avizarea proiectului (Aceste informaţii vor fi prezentate într-un document separat, denumit referat tehnic, care constituie anexa la Avizul tehnic COV.);

    8. formularea Avizului tehnic COV (Se vor mentiona conformitatea cu cerinţele tehnice prevăzute în <LLNK 12001   568 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina sau, după caz, neconformităţile şi măsurile tehnice ce se impun pentru asigurarea conformarii cu legislaţia menţionată.);

    9. data eliberării Avizului tehnic COV;

    10. semnatura conducatorului şi ştampila organismului de inspecţie tehnica;

    11. semnături ale persoanei/persoanelor care a/au efectuat avizarea tehnica a proiectului, după caz.

    B. Documentul care certifica inspecţia tehnica în exploatare trebuie sa includă cel puţin următoarele informaţii:

    1. denumirea organismului de inspecţie;

    2. date de identificare a organismului de inspecţie (adresa, nr. de telefon, fax, e-mail, numărul de identificare a organismului de inspecţie tehnica);

    3. Denumirea documentului: Certificat de inspecţie tehnica COV privind respectarea cerinţelor tehnice în exploatarea .........(denumirea obiectivului - instalatie/echipament/dispozitiv - supus inspecţiei tehnice)....... în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina;

    4. numărul şi data documentului;

    5. date de identificare a beneficiarului şi, respectiv, a solicitantului de inspecţie tehnica în exploatare (adresa, nr. de telefon, fax, e-mail);

    6. date de identificare a obiectivului supus inspecţiei (denumirea obiectivului, amplasamentul obiectivului, cantitatea de benzina tranzitata anual, data inspecţiei tehnice în exploatare a obiectivului, descrierea obiectivului supus inspecţiei);

    7. informaţii privind inspecţia tehnica în exploatare a obiectivului (Aceste informaţii vor fi prezentate într-un document separat, denumit Fişa de constatare, care se păstrează la organismul de inspecţie ca justificare a emiterii Certificatului de inspecţie tehnica COV. Certificatul va fi însoţit sau nu, după caz, de un program tehnic în vederea conformarii cu cerinţele <LLNK 12001   568 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 568/2001, în care se menţionează lucrările ce urmează a fi executate şi termenele de execuţie. Programul tehnic este anexa la Certificatul de inspecţie tehnica COV.);

    8. formularea Certificatului de inspecţie tehnica COV (Se vor mentiona conformitatea cu cerinţele tehnice prevăzute în <LLNK 12001   568 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 sau, după caz, neconformităţile şi măsurile tehnice ce se impun pentru asigurarea conformarii cu legislaţia menţionată.);

    9. data eliberării Certificatului de inspecţie tehnica COV;

    10. semnatura conducatorului şi ştampila organismului de inspecţie tehnica;

    11. semnături ale persoanei/persoanelor care a/au efectuat inspecţia tehnica în exploatare a proiectului, după caz.

 

                                 ----------