HOTĂRĀRE nr. 314 din 28 martie 2007

privind marcarea şi colorarea unor produse energetice, precum şi prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut īn <LLNK 12006  1861 20 301   0 35>Hotărārea Guvernului nr. 1.861/2006

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT ĪN: MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007

 

 

    Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

    Guvernul Romāniei adopta prezenta hotărāre.

 

    ART. 1

    (1) Antrepozitarii autorizaţi şi importatorii de motorine īncadrate īn codurile NC 2710 19 41, NC 2710 19 45, NC 2710 19 49 şi de kerosen īncadrat la codul NC 2710 19 25, utilizate drept combustibil pentru motor īn situaţiile īn care sunt scutite de la plata accizelor sau īn scopurile pentru care se practica un nivel redus de accize fata de nivelul standard, potrivit prevederilor art. 201 alin. (1) şi ale <LLNK 12003   571 10 202 176 41>art. 176 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi sa marcheze şi sa coloreze aceste produse.

    (2) Marcarea şi colorarea produselor energetice prevăzute la alin. (1) se realizează anterior punerii lor īn consum numai īn antrepozite fiscale, sub supraveghere fiscală.

    ART. 2

    (1) Pentru marcarea produselor energetice se utilizează marcatorul solvent yellow 124 - identificat īn conformitate cu indexul de culori, denumit ştiinţific N-etil-N-[2-(1-izobutoxi etoxi)etil]-4-(fenilazo)anilina.

    (2) Nivelul de marcare este de 7 mg +/- 10% de marcator pe litru de motorine sau kerosen.

    ART. 3

    (1) Colorantul folosit pentru motorinele utilizate drept combustibil pentru motor īn scopurile scutite de la plata accizelor este solvent blue 35 echivalent.

    (2) Colorantul folosit pentru motorinele şi kerosenul pentru care se practica un nivel redus al accizelor fata de nivelul standard este solvent red 19 echivalent.

    (3) Nivelul de colorare este de 5 mg +/- 10% de colorant pe litru de motorine sau kerosen.

    ART. 4

    Antrepozitarii autorizaţi care achiziţionează marcatori şi coloranti īn scopurile prevăzute la art. 2 şi 3 au obligaţia ţinerii unor evidente stricte privind cantităţile de astfel de produse utilizate.

    ART. 5

    Nu este permisă adăugarea īn motorine şi kerosen a unui marcator sau a unui colorant, altele decāt cele prevăzute la art. 2 şi 3.

    ART. 6

    Motorina şi kerosenul care provin din spaţiul comunitar, destinate scopurilor prevăzute la art. 1, trebuie sa fie marcate şi colorate potrivit prevederilor art. 2 şi 3.

    ART. 7

    Antrepozitarii autorizaţi au obligaţia sa se doteze cu aparatura necesară realizării operaţiunii de marcare şi colorare a motorinelor şi kerosenului.

    ART. 8

    Operaţiunile de marcare şi colorare a motorinelor şi kerosenului pot fi realizate concomitent.

    ART. 9

    (1) Marcarea şi colorarea motorinelor şi kerosenului de către operatorii economici prevăzuţi la art. 1 sunt obligatorii īncepānd cu data de 1 septembrie 2007.

    (2) Termenul limita de 1 aprilie 2007 prevăzut la pct. 64 de la titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" din <LLNK 12006  1861 20 301   0 35>Hotărārea Guvernului nr. 1.861/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 12003   571 10 201   0 18>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin <LLNK 12004    44 20 301   0 32>Hotărārea Guvernului nr. 44/2004, se proroga pana la data de 1 septembrie 2007.

    ART. 10

    Este interzis transferul īntre antrepozite fiscale al motorinelor şi kerosenului marcate.

    ART. 11

    Organele de control prevăzute la art. 12 alin. (5) se doteaza cu aparatura necesară efectuării controlului.

    ART. 12

    (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

    a) nerespectarea prevederilor art. 1, 4, 5, 6, 7 şi 10 din prezenta hotărāre;

    b) comercializarea şi/sau utilizarea produselor marcate şi colorate, īn alte scopuri decāt cele pentru care s-a acordat scutirea de la plata accizelor sau pentru care se practica un nivel redus de accize fata de nivelul standard;

    c) nejustificarea cantităţilor de marcatori sau/şi coloranti, conform cantităţilor de motorine şi kerosen marcate, de către operatorii economici autorizaţi producători, importatori sau/şi comercianţi de marcatori şi coloranti, īn condiţiile prezentei hotărāri.

    (2) Contravenţiile prevăzute de alin. (1) se sancţionează cu amenda de la 40.000 lei la 50.000 lei. Sancţiunile pot fi aplicate şi persoanelor juridice.

    (3) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), se calculează şi se percep accizele la nivelul standard sau diferenţa de accize pana la nivelul standard īn cazul aplicării unui nivel redus de accize.

    (4) Sancţiunile prevăzute la alin. (3) se aplica după cum urmează:

    a) antrepozitarului autorizat, atunci cānd acesta a livrat produsul marcat şi colorat īntr-un scop pentru care nu este prevăzută scutirea de accize sau pentru care nu se prevede cota redusă de accize;

    b) utilizatorului, atunci cānd se constata schimbarea destinaţiei produselor marcate şi colorate;

    c) transportatorului, īn situaţia īn care acesta nu poate face dovada provenientei şi destinaţiei produselor. Īn acest caz, se aplica şi sancţiunea contravenţională complementara de confiscare a produselor.

    (5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele Garzii financiare, de către personalul īmputernicit al Autorităţii Naţionale a Vamilor şi de organele de inspecţie fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

    (6) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la alin. (1)-(5) se completează cu prevederile <LLNK 12001     2130 301   0 32>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12002   180 10 201   0 18>Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 13

    Pana la data de 1 august 2007, Ministerul Economiei şi Comerţului va elabora normele metodologice privind condiţiile tehnice de marcare şi colorare a produselor energetice prevăzute la art. 1 alin. (1), care vor fi aprobate prin ordin al ministrului.

    ART. 14

    La data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri, <LLNK 12002   535 20 301   0 33>Hotărārea Guvernului nr. 535/2002 privind colorarea şi marcarea unor produse petroliere, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 396 din 10 iunie 2002, se abroga.

 

    Prezenta hotărāre transpune Directiva nr. 95/60/CE privind marcarea fiscală a motorinei şi kerosenului, publicată īn Jurnalul Oficial nr. L 291/1995, şi prevederile Deciziei Comisiei 2006/428/CE privind stabilirea unui marcator fiscal comun pentru motorina şi kerosen, publicată īn Jurnalul Oficial nr. L 172/2006.

 

                                 PRIM-MINISTRU

                            CALIN POPESCU-TARICEANU

 

                                Contrasemnează:

                                ---------------

                     p. Ministrul economiei şi comerţului,

                                 Darius Mesca,

                                secretar de stat

 

                         Ministrul finanţelor publice,

                       Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

 

    Bucureşti, 28 martie 2007.

    Nr. 314.

 

                                   ---------