ORDIN nr. 1.769 din 21 august 2007

pentru aprobarea Metodologiei privind marcarea şi colorarea unor produse energetice în conformitate cu <LLNK 12007   314 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 314/2007 privind marcarea şi colorarea unor produse energetice şi prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut în <LLNK 12006  1861 20 301   0 35>Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006

EMITENT:     MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 27 august 2007

 

 

    În baza <LLNK 12007   314 20 302  13 45>art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 314/2007 privind marcarea şi colorarea unor produse energetice, precum şi prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut în <LLNK 12006  1861 20 301   0 35>Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006,

    în temeiul <LLNK 12007   386 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor,

 

    ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aprobă Metodologia privind marcarea şi colorarea unor produse energetice în conformitate cu <LLNK 12007   314 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 314/2007 privind marcarea şi colorarea unor produse energetice, precum şi prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut în <LLNK 12006  1861 20 301   0 35>Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

            Ministrul economiei şi finanţelor,

                    Varujan Vosganian

 

    Bucureşti, 21 august 2007.

    Nr. 1.769.

 

    ANEXĂ

 

                                  METODOLOGIE

    privind marcarea şi colorarea unor produse energetice în conformitate cu <LLNK 12007   314 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 314/2007 privind marcarea şi colorarea unor produse energetice şi prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut în <LLNK 12006  1861 20 301   0 35>Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006

 

    ART. 1

    Procesul de marcare şi colorare a produselor energetice se realizează conform prevederilor <LLNK 12007   314 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 314/2007 privind marcarea şi colorarea unor produse energetice şi prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut în <LLNK 12006  1861 20 301   0 35>Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006, anterior punerii lor în consum numai în antrepozite fiscale, sub supraveghere fiscală.

    ART. 2

    (1) Prin marcatori se înţelege acele substanţe chimice specifice care, adăugate produsului petrolier, nu modifică caracteristicile de calitate ale acestuia, dar oferă posibilitatea ca printr-un control cu aparatură specială să fie sesizate orice tentative de falsificare, contrafacere sau contrabandă.

    (2) Prin coloranţi se înţelege acele substanţe chimice specifice care, adăugate produsului petrolier, conferă acestuia o anumită culoare, stabilă în timp şi care nu modifică caracteristicile de calitate ale produsului petrolier.

    ART. 3

    (1) Marcarea produselor energetice se face conform prevederilor <LLNK 12007   314 20 302   2 44>art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 314/2007.

    (2) Colorarea produselor energetice se face conform prevederilor <LLNK 12007   314 20 302   3 44>art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 314/2007.

    ART. 4

    (1) Marcatorii şi coloranţii vor fi depozitaţi în locuri special amenajate, bine ventilate, la temperatura înscrisă în fişele tehnice de siguranţă.

    (2) Locul de depozitare a marcatorilor şi coloranţilor va fi sigilat de autoritatea vamală teritorială, definită în conformitate cu prevederile <LLNK 12007   532 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, în conformitate cu prevederile pct. 23.10 alin. (2) al titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din <LLNK 12004    44 20 301   0 32>Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 12003   571 10 201   0 18>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5

    Marcatorii şi coloranţii vor fi însoţiţi de certificate de calitate, fişe tehnice de siguranţă şi instrucţiuni de manipulare şi folosire, potrivit legislaţiei specifice în domeniu.

    ART. 6

    Depozitarea în siguranţă a marcatorilor şi coloranţilor este responsabilitatea antrepozitarului autorizat, care răspunde de păstrarea lor şi ţine evidenţa utilizării acestora şi a stocurilor.

    ART. 7

    Amestecul produselor energetice cu marcatorul şi colorantul se va realiza direct în rezervoarele de depozitare sau în compartimentele mijloacelor de transport de către personalul desemnat în acest scop.

    ART. 8

    (1) Dozarea marcatorului şi colorantului se va realiza cu un sistem de dozare autorizat metrologic.

    (2) Operaţiunea de marcare şi colorare se va efectua cu respectarea strictă a instrucţiunilor de securitate a muncii, prevenirea incendiilor şi protecţia mediului.

    ART. 9

    Cantităţile de produse energetice ce au fost supuse marcării şi colorării, precum şi cantităţile de marcator şi colorant folosite se vor menţiona într-un proces-verbal de sigilare/desigilare pentru fiecare operaţiune în parte.

    ART. 10

    Operaţiunea de marcare şi colorare a produselor energetice se va efectua la temperatura şi în condiţiile de manipulare menţionate în fişa tehnică de siguranţă.

    ART. 11

    Pentru produsele care se supun prevederilor <LLNK 12007   314 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 314/2007, în documentele de însoţire, se va face menţiunea "produs marcat şi colorat".