GUVERNUL ROMANIEI

 

ORDONANTA DE URGENTA

privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de siguranta pentru titei si produse petroliere

 

In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 

Art. 1. - (1) Prezenta ordonanta de urgenta stabileste conditiile de constituire, mentinere, control si supraveghere a stocurilor minime de siguranta pentru titei si produse petroliere, denumite in continuare stocuri minime.

 (2) Stocurile minime se folosesc in cazul aparitiei unei disfunctionalitati in aprovizionarea pietei interne cu titei si produse petroliere.

 

Art. 2. - Constituirea stocurilor minime se face de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si de catre persoanele juridice prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

 

Art. 3. - Obligatiile Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si ale persoanelor juridice care constituie stocurile minime sunt urmatoarele:

a) mentinerea in conditii de siguranta si gestionarea stocurilor minime constituite din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b) inventarierea lunara a stocurilor minime constituite;

c) raportarea lunara a nivelului stocurilor minime, conform inventarului, catre autoritatea competenta;

d) asigurarea disponibilitatii si accesibilitatii consumatorilor la stocurile minime in caz de nevoie, cu avizul autoritatii competente, pentru persoanele juridice prevazute in anexa, si cu respectarea prevederilor legale, pentru stocurile constituite de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat.

 

Art. 4. - Categoriile de produse petroliere luate in calculul consumului intern sunt urmatoarele:

a) benzine auto, benzine de aviatie si carburanti de aviatie de tip benzina;

b) motorine, carburanti diesel, kerosen si carburanti de aviatie de tip kerosen;

c) combustibili petrolieri.

 

Art. 5. - (1) Stocurile minime includ:

a)      cantitatile de la bordul petrolierelor aflate in port in vederea descarcarii, dupa incheierea formalitatilor portuare;

b)      cantitatile detinute in rezervoare in porturile de descarcare;

c)      cantitatile detinute in rezervoarele din sistemul de transport al titeiului si produselor petroliere;

d)      cantitatile detinute in rezervoarele rafinariilor, exclusiv cele care se gasesc in instalatiile de rafinare;

e)      cantitatile detinute in stoc de catre rafinarii si de alte unitati care au ca obiect de activitate depozitarea si distributia angro;

f)        cantitatile detinute in stoc de catre principalii consumatori;

g)      cantitatile detinute in barje si nave de coasta care se angajeaza in transportul in interiorul frontierelor nationale, in masura in care este posibil ca autoritatile competente sa mentina sub control aceste cantitati si cu conditia ca aceste cantitati sa fie imediat disponibile;

h)      cantitatile aflate in stoc la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat, constituite si finantate conform prevederilor Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicata.

 (2) Stocurile minime exclud:

a)      titeiul indigen neextras;

b)      cantitatile destinate navelor maritime;

c)      cantitatile aflate in tranzit direct, cu exceptia stocurilor detinute in porturile de descarcare;

d)      cantitatile din conducte, din autocisterne si vagoane-cisterna, din rezervoarele de stocare ale statiilor de distributie, precum si cele detinute de micii consumatori;

e)      cantitatile detinute de fortele armate si cele rezervate acestora de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si de unitatile din domeniul industriei petroliere.

 

Art. 6. - Nivelul stocurilor minime este echivalent cu consumul intern mediu zilnic al produselor petroliere prevazute la art. 4, realizat pentru 67,5 zile din anul calendaristic precedent.

 

Art. 7. - Constituirea stocurilor minime se realizeaza etapizat incepand cu anul 2002, pe o perioada de maximum 10 ani.

 

Art. 8. - (1) Finantarea stocurilor minime se realizeaza in proportie de 50% de la bugetul de stat pentru constituirea de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat a jumatate din nivelul anual aprobat al stocurilor si in proportie de 50% din sursele proprii ale persoanelor juridice prevazute in anexa, pentru constituirea celeilalte jumatati din nivelul anual aprobat al stocurilor.

(2) Cheltuielile pentru mentinerea stocurilor minime constituite de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat, aflate in custodie la persoanele juridice prevazute in anexa, revin in sarcina acestora.

 

Art. 9. - (1) Stocurile minime pot fi mentinute sub forma de titei, produse intermediare si produse finite.

(2) Produsele finite vor fi luate in considerare in cantitatile existente ca atare, iar titeiul brut si produsele intermediare vor fi exprimate in echivalent produse finite, proportional cu produsele finite ce au rezultat din prelucrare in decursul anului calendaristic precedent.

 

Art. 10. - (1) Ministerul Industriei si Resurselor este autoritatea competenta care coordoneaza constituirea, mentinerea, controlul si supravegherea stocurilor minime.

 (2) Ministerul Industriei si Resurselor propune Guvernului nivelul stocurilor minime si structura sortimentala a acestora in conditii nediscriminatorii si de transparenta.

 (3) Ministerul Industriei si Resurselor are urmatoarele atributii si raspunderi principale:

a)      elaboreaza propuneri privind nivelul anual al stocurilor minime pana la data de 31 martie si verifica realizarea acestora pana la data de 31 decembrie in primii 5 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la data de 31 iulie in perioada urmatoare;

b)      propune structura stocurilor minime si cantitatile obligatorii detinute de fiecare persoana juridica prevazuta in anexa;

c)      controleaza utilizarea stocurilor minime in cazul aparitiei unei disfunctionalitati in aprovizionarea cu produse petroliere a pietei interne;

d)      elaboreaza metodologia necesara pentru identificarea, monitorizarea si verificarea stocurilor minime;

e)      informeaza Guvernul asupra activitatilor desfasurate pentru asigurarea stocurilor minime prin rapoarte anuale. Informatiile despre constituirea stocurilor minime sunt disponibile la Ministerul Industriei si Resurselor pentru partile interesate.

(4) Nivelul anual al stocurilor minime, structura sortimentala si defalcarea acestora pe persoanele juridice prevazute in anexa, precum si spatiile de depozitare la aceste persoane juridice, pentru constituirea in custodie de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat a nivelului anual aprobat pentru aceasta, se aproba prin hotarare a Guvernului.

(5) in cursul anului poate fi operata modificarea structurii sortimentale si a defalcarii pe persoane juridice, in cadrul limitelor anuale aprobate, prin ordin al ministrului industriei si resurselor.

 

Art. 11. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza astfel:

a)      nerespectarea prevederilor art. 3 lit. a) si d), cu amenda de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei, cu exceptia stocurilor pastrate in custodie, in conditiile legii;

b)      nerespectarea prevederilor art. 3 lit. b) si c), cu amenda de la 50.000.000 lei la 300.000.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul anume imputernicit de Ministerul Industriei si Resurselor.

(3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 180/2002.

 

Art. 12. - Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l.

 

 

Bucuresti, 30 aprilie 2002

Nr. 54

 

ANEXA

 

LISTA

persoanelor juridice care constituie stocuri minime

 

1. Rafinarii:

a)      Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. - sucursala Petrobrazi Ploiesti;

b)      Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. - sucursala Arpechim Pitesti;

c)      Societatea Comerciala "Petrotel Lukoil" - S.A. Ploiesti;

d)      Societatea Comerciala "Rompetrol Petromidia" - S.A. Constanta;

e)      Societatea Comerciala "Rafo" - S.A. Onesti;

f)        Societatea Comerciala "Astra" - S.A. Ploiesti;

g)      Societatea Comerciala "Rompetrol Vega" - S.A. Ploiesti;

h)      Societatea Comerciala "Steaua Romana" - S.A. Campina;

i)        Societatea Comerciala "Rafinaria Darmanesti" - S.A. Darmanesti;

j)        Societatea Comerciala "Petrolsub" - S.A. Suplacul de Barcau.

 

2. Unitati care au obiect de activitate depozitarea si distributia angro:

a)      Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. - sucursalele "Peco" si "Competrol";

b)      alte unitati de distributie angro*).

 

3. Operatori de incarcare/descarcare si transport de titei si produse petroliere:

a)      Societatea Comerciala "Conpet" - S.A.;

b)      Societatea Comerciala "Oil" - S.A. - Terminal.

 

4. Principali consumatori:

a)      Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A.;

b)      alti consumatori*).

 

5. Alte persoane juridice*).

*) Nominalizarea acestora se va face prin hotarare a Guvernului.

 

 

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 319/14.05.2002.