ORDIN nr. 756 din 2 noiembrie 2006

pentru aprobarea Listei organismelor de certificare notificate care efectuează evaluarea conformitatii eficientei cazanelor noi pentru apa calda care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazosi

EMITENT:     MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 16 noiembrie 2006

 

 

    În conformitate cu prevederile <LLNK 12005   574 20 302   8 55>art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului  nr. 574/2005 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienta cazanelor noi pentru apa calda care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazosi şi ale art. 9.1 şi 9.2 din Procedura de evaluare a organismelor pentru evaluarea conformitatii eficientei cazanelor noi pentru apa calda care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazosi, aprobată prin <LLNK 12006   613 50EF01   0 56>Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 613/2006,

    în temeiul <LLNK 12003   738 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aproba Lista organismelor de certificare notificate care efectuează evaluarea conformitatii eficientei cazanelor noi pentru apa calda care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazosi, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                  Ministrul economiei şi comerţului,

                         Codrut Ioan Seres

 

    Bucureşti, 2 noiembrie 2006.

    Nr. 756.

 

    ANEXA

 

                               LISTA

    organismelor de certificare notificate care efectuează evaluarea conformitatii eficientei cazanelor noi pentru apa calda care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazosi

*T*

*Font 8*

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 Denumirea           Nr. de                                                                   Anexe la

 şi adresa         înregistrare                                                               Hotărârea

organismului       în Registrul        Grupa                      Sarcini                    Guvernului

de evaluare        organismelor      de produse                  specifice                  nr. 574/2005

a conformitatii      notificate

  notificat

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Societatea             02         Cazane noi pentru      - examinare EC de tip             - anexa nr. 4

Comercială                        apa calda, care        - conformitatea cu tipul          - anexa nr. 5

"ISCIR-CERT" - S.A.,              funcţionează cu        - asigurarea calităţii producţiei - anexa nr. 5

str. Sf. Elefterie                combustibili lichizi   - asigurarea calităţii produsului - anexa nr. 5

nr. 47-49,                        ──────────────────────────────────────────────────────────────────────

sectorul 1,                                                                            Anexe la Hotărârea

Bucureşti                                                                              Guvernului

                                                                                       nr. 453/2003,

                                                                                       republicată

                                  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────

                                  Cazane noi pentru      - examinare EC de tip             - anexa nr. 3

                                  apa calda, care        - conformitatea cu tipul          - anexa nr. 3

                                  funcţionează cu        - asigurarea calităţii producţiei - anexa nr. 3

                                  combustibili gazosi    - asigurarea calităţii produsului - anexa nr. 3

                                                         - verificarea EC a produsului     - anexa nr. 3

                                                         - verificarea EC pentru unitatea

                                                           de produs                       - anexa nr. 3

 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*ST*

                              _________