ORDIN nr. 613 din 4 septembrie 2006

pentru aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea şi desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitatii eficientei cazanelor noi pentru apa calda care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazosi

EMITENT:     MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 15 septembrie 2006

 

 

    În conformitate cu prevederile <LLNK 12002   487 21 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevăzute în <LLNK 12001   608 11 201   0 18>Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicată,

    în conformitate cu prevederile <LLNK 12005   574 20 302   8 54>art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 574/2005 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienta cazanelor noi pentru apa calda care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazosi,

    în temeiul <LLNK 12003   738 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aproba Procedura de evaluare a organismelor pentru evaluarea conformitatii eficientei cazanelor noi pentru apa calda care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazosi, prevăzută în anexa nr. 1.

    ART. 2

    (1) Se înfiinţează Comisia de recunoaştere a organismelor pentru evaluarea conformitatii eficientei cazanelor noi pentru apa calda care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazosi, denumita în continuare Comisia de recunoaştere, care funcţionează în cadrul Direcţiei generale politica industriala.

    (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de recunoaştere este prevăzut în anexa nr. 2*).

    (3) Componenta nominală a Comisiei de recunoaştere este prevăzută în anexa nr. 3*).

--------

    *) Anexele nr. 2 şi 3 nu se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ele se pun la dispoziţia celor interesaţi de către Comisia de recunoaştere a organismelor pentru evaluarea conformitatii cazanelor noi pentru apa calda care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazosi.

 

    ART. 3

    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 4

    Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga <LLNK 12002   465 50BG01   0 57>Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 465/2002 pentru aprobarea unor măsuri privind desemnarea organismelor de certificare a conformitatii cazanelor noi de apa calda care funcţionează cu combustibil lichid sau gazos, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 19 noiembrie 2002, precum şi ordinul ministrului industriei şi resurselor referitor la componenta şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Comisiei de desemnare.

    ART. 5

    Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

             Ministrul economiei şi comerţului,

                   Codrut Ioan Seres

 

    Bucureşti, 4 septembrie 2006.

    Nr. 613.

 

 

    ANEXA 1

 

                                       PROCEDURA DE EVALUARE

    a organismelor pentru evaluarea conformitatii eficientei cazanelor noi pentru apa calda

                      care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazosi

 

    A. Dispoziţii generale

    1. Prezenta procedura de evaluare stabileşte metodologia pentru desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitatii eficientei cazanelor noi pentru apa calda care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazosi, denumite în continuare organisme, conform prevederilor <LLNK 12005   574 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 574/2005 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienta cazanelor noi pentru apa calda care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazosi.

    2. Poate fi organism desemnat orice persoana juridică sau entitate din cadrul unei persoane juridice cu sediul în România, care dovedeşte ca poate realiza sarcini specifice în legatura cu evaluarea conformitatii eficientei cazanelor noi pentru apa calda care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazosi şi care respecta criteriile prevăzute în anexa nr. 6 la <LLNK 12005   574 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 574/2005, precum şi cerinţele prevăzute în prezenta procedura de evaluare.

    3. Organismele desemnate, conform prevederilor prezentei proceduri de evaluare, trebuie sa îndeplinească sarcinile în legatura cu obiectul desemnării conform <LLNK 12005   574 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 574/2005, pe toată perioada desemnării; organismele prestează serviciile pentru care au fost desemnate pentru operatori economici romani şi străini atât pe teritoriul României, cat şi în afară acestuia, după caz.

    B. Documente solicitate organismelor pentru evaluare în vederea desemnării

    4. Solicitarea pentru desemnare se realizează prin completarea şi transmiterea de către organism la Ministerul Economiei şi Comerţului - Comisia de recunoaştere a organismelor pentru evaluarea conformitatii eficientei cazanelor noi pentru apa calda care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazosi, denumita în continuare Comisia de recunoaştere - a cererii de desemnare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente:

    a) certificatul de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau orice act juridic echivalent privind înfiinţarea, în copie;

    b) certificatul de acreditare în legatura cu obiectul desemnării, emis de organismul de acreditare, în copie;

    c) asigurarea de răspundere civilă, în copie, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege, însoţită de o adresa a societăţii de asigurare, prin care sa se certifice ca polita de asigurare acoperă despăgubirile care pot fi solicitate în urma activităţii pentru care se solicita desemnarea;

    d) prezentarea activităţii organismului, din care sa rezulte experienta şi competenta acestuia în domeniul evaluării eficientei cazanelor noi pentru apa calda care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazosi pentru care se solicita desemnarea, cu indicarea codului şi clasei CAEN din care aceste produse fac parte, inclusiv organigrama organismului;

    e) prezentarea activităţii organismului din care sa reiasă:

    ■ cunoaşterea tipurilor de produse care fac parte din domeniul de aplicare, conform <LLNK 12005   574 20 302   1 44>art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 574/2005, precum şi a tipurilor de produse care fac parte din clasa CAEN asociata cazanelor pentru apa calda care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazosi;

    ■ cunoaşterea cerinţelor de randament pe care trebuie sa le îndeplinească cazanele noi pentru apa calda care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazosi, cat şi a simbolurilor de eficienta energetica;

    ■ cunoaşterea standardelor romane care adopta standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la cazanele noi pentru apa calda care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazosi;

    ■ cunoaşterea, după caz, a ultimelor actualizari la reglementările care au fost emise în aplicarea <LLNK 12005   574 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 574/2005;

    f) prezentarea schemei/schemelor de evaluare care va/vor fi aplicată/aplicate de către organism în calitate de organism desemnat; aceasta/aceste schema/scheme trebuie sa facă referire la cerinţele şi procedurile utilizate pentru evaluarea conformitatii;

    g) o declaraţie scrisă prin care solicitantul este de acord ca organismul de acreditare sa pună la dispoziţia Comisiei de recunoaştere, la cerere, documente şi informaţii în legatura cu acreditarea sa;

    h) raportul întocmit de organismul de acreditare, referitor la procedura de evaluare a conformitatii documentata şi aplicată de solicitant şi la sistemul de management al calităţii, având în vedere cerinţele din <LLNK 12005   574 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 574/2005;

    i) documentele încheiate pentru subcontractarea activităţilor în legatura cu sarcinile pentru care solicita desemnarea, în copie, dacă este cazul;

    j) modelul contractului de subcontractare a activităţilor, dacă este cazul.

    C. Evaluarea solicitării, acordarea, limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării

    5.1. Comisia de recunoaştere evalueaza solicitarea privind desemnarea în urma examinării documentelor prevăzute la pct. 4 şi a verificării respectării:

    a) criteriilor pentru notificarea organismelor prevăzute în anexa nr. 6 la <LLNK 12005   574 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 574/2005;

    b) prevederilor <LLNK 12001   608 11 202  14 36>art. 14 şi 16 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicată;

    c) cerinţelor privind competenta tehnica şi capabilitatea organismului de a evalua conformitatea eficientei cazanelor pentru apa calda care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazosi;

    d) valorii minime a asigurării de răspundere civilă conform pct. 4 lit. c).

    5.2. Numai organismele recunoscute în prealabil pot fi desemnate.

    6. La cererea Comisiei de recunoaştere, organismul va transmite şi alte documente pentru examinare, în măsura în care acestea sunt necesare pentru luarea deciziei privind recunoaşterea şi desemnarea.

    7.1. În măsura în care este necesar pentru luarea deciziei privind recunoaşterea în vederea desemnării organismului, Comisia de recunoaştere poate întreprinde orice alte măsuri pentru informarea sa completa şi corecta, inclusiv prin vizite la sediul organismului.

    7.2. La solicitarea Comisiei de recunoaştere, unul sau mai mulţi membri ai acesteia participa, în cadrul echipelor de evaluare ale organismului de acreditare, la evaluarea şi supravegherea organismului.

    8.1. În baza analizei documentelor enumerate la pct. 4, Comisia de recunoaştere emite un certificat de recunoaştere organismului solicitant care a dovedit conformitatea cu cerinţele prezentei proceduri de evaluare, stabilind scopul şi sarcinile pentru care este recunoscut, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de desemnare. Modelul certificatului de recunoaştere este prezentat în anexa nr. 2.

    8.2. În situaţia în care solicitantul nu dovedeşte conformitatea cu cerinţele prevăzute în prezenta procedura de evaluare, Comisia de recunoaştere, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de desemnare, comunica solicitantului respingerea motivată a cererii.

    8.3. Rezultatul evaluării realizate de Comisia de recunoaştere şi decizia acesteia se consemnează într-un proces-verbal întocmit şi păstrat conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de recunoaştere.

    8.4. Comisia de recunoaştere solicita înscrierea organismului prevăzut la pct. 8.1 în Registrul organismelor recunoscute.

    9.1. Lista cuprinzând organismele desemnate, aprobate prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor <LLNK 12005   574 20 302  13 55>art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 574/2005.

    9.2. Ordinul ministrului economiei şi comerţului prevăzut la pct. 9.1 va conţine pentru fiecare organism din lista informaţii privind denumirea completa, sediul, produsele sau grupele de produse care se supun evaluării conformitatii, precum şi sarcinile specifice pentru care a fost desemnat. Ordinele ce se emit pana la data aderării României la Uniunea Europeană vor conţine, pentru fiecare organism din lista, şi numărul de identificare din Registrul organismelor recunoscute.

    9.3. În cazuri motivate, desemnarea poate fi acordată pentru o perioada limitată; în aceasta situaţie, Comisia de recunoaştere va decide ulterior privind prelungirea, limitarea sau retragerea desemnării.

    9.4. În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului prevăzut la pct. 9.1, Comisia de recunoaştere solicita organismului desemnat stabilirea împreună cu reprezentanţii organismului de acreditare a programului de supraveghere; organismul desemnat va transmite Comisiei de recunoaştere, în copie, programul de supraveghere astfel convenit, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data solicitării.

    9.5. Comisia de recunoaştere propune spre aprobare ministrului economiei şi comerţului decizia sa privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării unui organism, în cazul nerespectării cerinţelor care au stat la baza desemnării sau în situaţia în care organismul solicita acest lucru.

    9.6. Solicitarea organismului privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării trebuie înaintată Comisiei de recunoaştere cu minimum 3 luni înainte de încetarea activităţii organismului în cauza.

    9.7. În situaţia retragerii desemnării, organismul trebuie sa asigure predarea, într-un mod corespunzător, a documentelor şi înregistrărilor în legatura cu evaluarile realizate sau în curs de realizare din perioada în care a fost desemnat, cu acceptul clientului, către Comisia de recunoaştere sau către un alt organism desemnat din domeniu, stabilit de Comisia de recunoaştere. Retragerea desemnării determina anularea certificatului de recunoaştere.

    9.8. Decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării determina actualizarea ordinului ministrului economiei şi comerţului prevăzut la pct. 9.1.

    9.9. Limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării unui organism nu afectează valabilitatea certificatelor de conformitate emise de către acesta anterior datei la care s-a luat decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării organismului, pana când se poate dovedi ca acestea trebuie retrase.

    9.10. În situaţia în care suspendarea, limitarea sau retragerea desemnării priveşte un organism desemnat care a fost notificat, Comisia de recunoaştere trebuie sa acţioneze imediat în sensul informării statelor membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene în legatura cu acest act, respectând procedura aplicabilă Uniunii Europene.

    10. Organismele pot contesta la instanta judecătorească competenta decizia privind retragerea desemnării, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    D. Supravegherea organismelor desemnate

    11.1. Organismele desemnate trebuie sa îndeplinească în mod permanent cerinţele şi condiţiile care au stat la baza deciziei privind desemnarea lor.

    11.2. Organismele desemnate trebuie sa facă cunoscute Comisiei de recunoaştere orice intenţie de modificare a documentelor prevăzute la pct. 4, precum şi orice alta măsura ce se doreşte a fi implementata şi care ar putea afecta îndeplinirea cerinţelor şi respectarea condiţiilor în legatura cu desemnarea, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de punerea în aplicare a modificării. Organismele desemnate vor comunica totodată şi data pentru punerea în aplicare a modificării.

    11.3. În ceea ce priveşte măsurile care pot afecta îndeplinirea cerinţelor şi respectarea conditiior în legatura cu desemnarea, organismele desemnate trebuie sa solicite, în funcţie de natura modificărilor organismului de acreditare, evaluarea impactului acestor modificări asupra condiţiilor ce au stat la baza desemnării; organismele desemnate vor transmite raportul organismului de acreditare încheiat cu ocazia acestei evaluări Comisiei de recunoaştere, în termen de 48 de ore. În situaţia în care modificările privesc certificatul de înmatriculare la registrul comerţului, organismul desemnat va transmite Comisiei de recunoaştere şi copia documentului actualizat.

    12.1. Supravegherea organismelor desemnate se realizează de către organismul de acreditare conform programului de supraveghere prevăzut la pct. 9.4 şi în baza procedurii de supraveghere stabilite de organismul de acreditare şi acceptate de Comisia de recunoaştere.

    12.2. În termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii evaluării pentru supraveghere, organismul desemnat va informa Comisia de recunoaştere cu privire la rezultatul evaluării pentru supraveghere, prin transmiterea raportului complet de evaluare, încheiat de către echipa de evaluare a organismului de acreditare.

    12.3. Organismele desemnate vor informa Comisia de recunoaştere cu privire la limitarea, suspendarea, retragerea, expirarea acreditării şi/sau reînnoirea acesteia.

    13.1. În caz de existenta a oricărui dubiu privind respectarea cerinţelor care au stat la baza recunoaşterii şi desemnării, organismul desemnat va transmite la solicitarea Comisiei de recunoaştere toate informaţiile necesare pentru clarificarea situaţiei apărute. Dacă este cazul, la solicitarea Comisiei de recunoaştere, organismul de acreditare va realiza o evaluare neplanificata de supraveghere la organismul desemnat în cauza. Totodată, Comisia de recunoaştere poate întreprinde orice alte măsuri necesare clarificarii dubiilor existente.

    13.2. Organismul de acreditare va transmite Comisiei de recunoaştere raportul şi concluziile referitoare la evaluarea neplanificata de supraveghere prevăzută la pct. 13.1, în termen de doua zile lucrătoare de la finalizarea acesteia.

    14.1. În situaţia în care în cadrul procesului de supraveghere se constata neconformităţi în legatura cu îndeplinirea cerinţelor prezentei proceduri de evaluare, organismul de acreditare şi organismul în cauza stabilesc măsurile necesare şi programul pentru eliminarea neconformitatilor, care se supun avizării Comisiei de recunoaştere.

    14.2. În funcţie de natura neconformitatilor prevăzute la pct. 14.1, Comisia de recunoaştere poate decide ca pe o perioada determinata, pana la eliminarea neconformitatilor, activitatea organismului sa fie limitată sau suspendată în domeniul în care este desemnat.

    15. Organismele desemnate trebuie sa permită necondiţionat accesul reprezentanţilor Comisiei de recunoaştere la documente, precum şi participarea la activităţile care privesc incercarile şi/sau evaluarile ce se realizează de către acestea în legatura cu obiectul desemnării şi supravegherii, conform prevederilor prezentei proceduri de evaluare.

    16. Organismele desemnate vor transmite Comisiei de recunoaştere în fiecare an, anterior datei de 1 martie, un raport scris referitor la activităţile efectuate în anul calendaristic anterior. Raportul anual va conţine în principal informaţii privind:

    a) documentele emise, refuzate sau retrase, care sunt în legatura cu sarcinile ce le revin acestora;

    b) reclamaţiile şi apelurile înregistrate impotriva deciziilor organismelor, inclusiv informaţii privind modul de rezolvare a acestora;

    c) experienta acumulată în urma realizării sarcinilor ce le-au revenit ca urmare a desemnării şi propuneri de perfecţionare a activităţii;

    d) activităţile subcontractate, subcontractantii; măsurile întreprinse şi/sau pe care le propun pentru îmbunătăţirea acestor activităţi;

    e) dificultăţile intampinate în realizarea sarcinilor şi/sau măsurile proprii întreprinse şi/sau pe care le propun pentru îmbunătăţirea activităţii;

    f) modul de participare la activităţile de standardizare din domeniul în care au fost desemnate.

    17. Organismele desemnate conform prevederilor prezentei proceduri de evaluare fac obiectul notificării, cu respectarea prevederilor <LLNK 12005   574 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 574/2005 şi ale <LLNK 12001   608 11 201   0 18>Legii nr. 608/2001, republicată.

    18. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedura de evaluare.

 

    ANEXA 1

    -------

la procedura de evaluare

------------------------

 

    Organismul ..../(denumirea completa, adresa, telefon/fax, e-mail, cod unic de înregistrare, numărul de ordine la registrul comerţului)....

 

                                                                   Nr. ....../data .....*1)

 

                                     CERERE DE DESEMNARE

                                          - model -

 

    Organismul*2) ....., având sediul în*3) ......, reprezentat prin director/preşedinte*4) ........, în aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevăzute în <LLNK 12001   608 11 201   0 18>Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicată, aprobate prin <LLNK 12002   487 21 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, republicată, şi ale <LLNK 12005   574 20 302   8 54>art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 574/2005 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienta cazanelor noi pentru apa calda care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazosi, solicita Ministerului Economiei şi Comerţului - Comisia de recunoaştere a organismelor pentru evaluarea conformitatii eficientei cazanelor noi pentru apa calda care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazosi - sa fie evaluat în vederea desemnării în scopul de a realiza evaluarea conformitatii pentru grupa de produse*5) ..... prin*6) ..... .

 

    Anexăm la prezenta următoarele documente*7) :

    .......................................................................................................

    .......................................................................................................

    .......................................................................................................

                                           Director/Preşedinte,

                                        ........................*8)

-------

    *1) Numărul/data de înregistrare la Comisia de recunoaştere a organismelor pentru evaluarea conformitatii eficientei cazanelor noi pentru apa calda care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazosi.

    *2) Denumirea completa a organismului.

    *3) Adresa completa, codul poştal.

    *4) Numele şi prenumele.

    *5) Denumirea şi codul grupei de produse care fac obiectul evaluării, asociate activităţilor CAEN.

    *6) Denumirea procedurilor de evaluare a conformitatii produselor care fac obiectul evaluării.

    *7) Documentele conform prevederilor pct. 4 din Procedura de evaluare a organismelor pentru evaluarea conformitatii eficientei cazanelor noi pentru apa calda care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazosi.

    *8) Numele, prenumele, semnatura directorului/preşedintelui şi ştampila organismului.

 

    ANEXA Nr. 2

    -----------

la procedura de evaluare

------------------------

 

    MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI

    Comisia de recunoaştere a organismelor pentru evaluarea conformitatii eficientei

    cazanelor noi pentru apa calda care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazosi

 

 

                                  CERTIFICAT DE RECUNOAŞTERE

                                Nr. ....../data emiterii ......

                                           - model -

 

    În aplicarea prevederilor art. 6 din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevăzute în <LLNK 12001   608 11 201   0 18>Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicată, aprobate prin <LLNK 12002   487 21 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, republicată, şi ca urmare a Cererii de desemnare nr. ......, se emite prezentul certificat de recunoaştere, prin care se atesta ca organismul*1) ....., cu sediul în*2) ........., respecta cerinţele minime prevăzute la <LLNK 12001   608 11 202  14 30>art. 14 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicată, şi are competenta, capacitatea şi aptitudinea de a realiza sarcinile specifice privind testarea/evaluarea conformitatii produselor prin*3) ....... pentru produsele sau grupa de produse*4) ......., conform prevederilor aplicabile din <LLNK 12005   574 20 301   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 574/2005 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienta cazanelor noi pentru apa calda care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazosi.

     La data retragerii desemnării organismului, prezentul certificat se anulează.

 

                            Preşedintele*5) Comisiei de recunoaştere,

                           ...........................................

---------

    *1) Denumirea completa a organismului.

    *2) Adresa completa, codul poştal.

    *3) Denumirea procedurii de evaluare a conformitatii produselor.

    *4) Denumirea şi codul produselor sau grupei de produse asociate activităţilor CAEN.

    *5) Numele, prenumele, semnatura şi ştampila autorităţii competente.

 

                                  -----------