GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARARE

privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta cazanelor noi

pentru apa calda care functioneaza cu combustibili lichizi sau gazosi

 

In temeiul art.108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

Art. 1. - Prezenta hotarare se incadreaza in programul de promovare a eficientei energetice si stabileste cerintele referitoare la randamentul cazanelor noi pentru apa calda care functioneaza cu combustibili lichizi sau gazosi si care au puterea nominala de minimum 4 kW si de maximum 400 kW, denumite in continuare cazane.

 

Art. 2. - (1) In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a)      cazan: ansamblul corp cazan arzator, destinat sa transmita apei caldura degajata la arderea combustibilului;

b)      aparat:

-          corpul cazanului destinat sa fie echipat cu un arzator,

-          arzatorul destinat sa echipeze un corp de cazan;

c)      putere nominala utila, exprimata in kW - puterea calorica maxima stabilita si garantata de producator care poate fi furnizata la mers continuu, cu respectarea randamentelor utile indicate de producator;

d)      randament util, exprimat in % - raportul dintre debitul caloric transmis apei din cazan si produsul dintre valoarea calorica neta la presiune constanta a combustibilului si consumul exprimat in cantitatea de combustibil pe unitatea de timp;

e)      sarcina partiala, exprimata in % - raportul dintre puterea utila a unui cazan care functioneaza intermitent sau la o putere inferioara puterii nominale utile si aceeasi putere nominala utila;

f)        temperatura medie a apei din cazan - media dintre temperatura apei la intrarea si la iesirea din cazan;

g)      cazan standard cazan pentru care temperatura medie a apei poate fi limitata prin proiect;

h)      cazan recuperator cazan destinat sa deserveasca un sistem de incalzire centrala si sa fie instalat intr-o vatra de ardere ca parte componenta a unui ansamblu cazan recuperator-arzator cu gaz;

i)        cazan de joasa temperatura cazan care poate functiona continuu, asigurand o temperatura a apei de alimentare intre 35 400C si care poate produce condensare in anumite conditii; sunt incluse cazanele cu condensare care functioneaza cu combustibili lichizi;

j)        cazan cu condensare de gaz cazan conceput sa condenseze in permanenta o mare parte din vaporii de apa continuti in gazele de ardere;

k)      cazan destinat a fi instalat intr-un spatiu de locuit cazan cu puterea nominala utila mai mica decat 37 kW, destinat sa asigure caldura necesara incalzirii spatiului de locuit in care este instalat, prin emiterea de caldura de catre corpul sau ce are un vas de expansiune deschis, furnizand apa calda prin circularea acesteia in sistem gravitational; aceste cazane trebuie sa aiba inscrisa pe carcasa indicatia explicita ca poate fi instalat in spatii de locuit.

(2) Termenii definiti la alin. (1) se completeaza cu termenii definiti la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art. 3. - (1) Se excepteaza de la prevederile prezentei hotarari urmatoarele:

a)      cazanele pentru apa calda care functioneaza cu alte tipuri de combustibili, inclusiv combustibili solizi;

b)      echipamentele pentru prepararea instantanee a apei calde;

c)      cazanele destinate sa functioneze cu combustibili ale caror proprietati difera in mod considerabil de proprietatile combustibililor lichizi si gazosi comercializati in mod curent, cum ar fi gazele industriale reziduale, biogazul si altele;

d)      masinile de gatit si aparatele destinate in principal sa incalzeasca spatiile in care sunt instalate si care au ca functie secundara furnizarea apei calde pentru incalzire centrala si a apei calde menajere;

e)      aparatele cu o putere nominala mai mica de 6 kW, care folosesc circulatia apei in sistem gravitational si sunt destinate numai pentru producerea si stocarea apei calde menajere;

f)        cazanele fabricate in regim de unicat;

g)      unitatile de cogenerare: unitati pentru producerea simultana a energiei electrice si termice si/sau mecanice.

(2) In cazul cazanelor care au functie dubla, aceea de incalzire a unui spatiu si de furnizare a apei calde menajere, cerintele prevazute in art.5. alin (1) se refera numai la functia de incalzire.

 

Art. 4. - (1) Nu pot face obiectul interzicerii, restrictionarii sau impiedicarii introducerii pe piata ori punerii in functiune pe teritoriul Romaniei, aparatele si cazanele care sunt conforme cu prevederile prezentei hotarari, care poarta marcajul CE prevazut la art. 7 ce atesta conformitatea cu toate prevederile prezentei hotarari, inclusiv cu procedurile pentru evaluarea conformitatii prevazute la art. 7 si 8, decat daca legislatia armonizata in vigoare prevede astfel. Elementele de identificare a marcajului de conformitate CE sunt prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Se admite punerea in functiune a cazanelor numai daca respecta cerintele de randament prevazute la art. 5 alin. (1) si conditiile de punere in functiune stabilite pe baza conditiilor climaterice locale, a caracteristicilor energetice si a spatiilor de amplasare a acestora in cadrul imobilelor.

(3) Pentru cazanele recuperatoare si/sau cazanele destinate a fi instalate in spatii de locuit, deja instalate la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se continua autorizarea punerii in functiune a acestora, cu conditia ca randamentul lor atat la putere nominala, cat si la sarcina partiala de 30% sa fie cu cel mult 4% sub cerintele prevazute in art. 5 alin.(1) pentru cazane standard.

(4) Ministerul Economiei si Comertului transmite Comisiei Europene informatiile necesare care sa ii permita acesteia sa prezinte Consiliului propuneri de amendamente destinate sa asigure randamentul energetic si libera circulatie a cazanelor in Uniunea Europeana si Romania.

(5) In cazul in care :

a)      cazanelor le sunt aplicabile si alte reglementari armonizate ce acopera alte cerinte si care prevad aplicarea marcajului CE, acest marcaj indica conformitatea cazanelor in cauza cu prevederile tuturor reglementarilor armonizate aplicabile;

b)      una sau mai multe dintre aceste reglementari armonizate aplicabile, la care se face referire la lit. a) ii permit producatorului, intr-o perioada de tranzitie, sa aleaga procedura pe care sa o aplice cazanelor, marcajul CE indica conformitatea numai cu prevederile reglementarilor armonizate aplicate de producator. In astfel de situatii, in documentele, notele sau instructiunile care insotesc cazanele, se vor indica si datele de identificare a reglementarilor asa cum sunt publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Art. 5. - (1) Cazanele trebuie sa respecte cerintele de randament util:

a)      la puterea nominala, respectiv in timpul functionarii la puterea nominala Pn exprimata in kW, si la o temperatura medie a apei din cazan de 700C;

si

b)      la sarcina partiala, respectiv in timpul functionarii la o sarcina partiala de 30% si la o temperatura medie a apei care variaza in functie de tipul de cazan.

(2) Cerintele de randament util pentru cazane sunt prevazute in anexa nr. 1.

(3) Standardele europene armonizate referitoare la cerintele prevazute in prezenta hotarare, ale caror numere de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, stabilesc, intre altele, metodele de verificare valabile pentru fabricatie si masurari. Tolerante adecvate trebuie incluse in nivelele de randament.

 

Art. 6 - (1) Pentru a se putea identifica in mod clar performantele energetice ale cazanelor se stabileste un sistem de etichetare a acestora cu simbolul de eficienta energetica. Sistemul de etichetare se aplica acelor cazane al caror randament este mai mare decat randamentul cazanelor standard prevazut la art. 5 alin. (1).

(2) Cazanul primeste simbolul de eficienta energetica daca randamentul sau la puterea nominala si randamentul la sarcina partiala au valoare egala sau mai mare decat valorile prevazute pentru cazanele standard. Simbolul , este redat in specimen in anexa nr. 2.

Cazanul primeste simbolul daca randamentul sau la puterea nominala si randamentul la sarcina partiala ale cazanului au valoare mai mare cu 3 sau cu mai multe puncte decat valorile prevazute pentru cazanele standard.

Fiecare depasire suplimentara cu 3 puncte a valorii randamentului la puterea nominala si la sarcina partiala permite atribuirea unui simbol suplimentar , conform prevederilor anexei nr. 3.

(3) Este interzisa aplicarea oricaror alte etichete, care pot fi confundate cu cele prevazute la alin. (2).

 

Art. 7 - (1) Se considera ca respecta cerintele de randament util prevazute in art. 5 alin.(1) cazanele care sunt conforme cu prevederile standardelor romane si/sau standardelor nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adopta standarde europene armonizate, ale caror numere de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Astfel de cazane trebuie sa aiba aplicat marcajul CE si sa fie insotite de declaratia de conformitate EC.

(2) Conformitatea cazanelor fabricate in serie se certifica prin:

a)      examinarea randamentului unui cazan tip in conformitate cu modulul B prevazut in anexa nr. 4;

b)      declararea conformitatii cu tipul aprobat in conformitate cu modulele C, D sau E prevazute in anexa nr. 5.

(3) Pentru cazanele care functioneaza cu combustibili gazosi procedurile de evaluare a conformitatii randamentelor lor sunt cele utilizate pentru evaluarea conformitatii cu cerintele de securitate stabilite in Hotararea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 489 din 9 iunie 2005.

(4) In cazul in care sunt introduse pe piata aparate comercializate separat, acestea trebuie sa poarte marcajul CE si sa fie insotite de declaratia de conformitate EC care defineste parametrii ce le permit acestora ca, dupa asamblare, sa atinga nivelurile de randament util prevazute la art. 5 alin.(1).

(5) Marcajul CE, precum si simbolul de eficienta energetica, prevazute in anexa nr. 2, se aplica pe cazane in mod vizibil, lizibil si durabil. Este interzisa aplicarea pe aceste produse a unor marcaje asemanatoare cu marcajul CE, care pot fi confundate cu acest marcaj. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe cazane si pe aparate, cu conditia ca vizibilitatea si lizibilitatea marcajului CE sa nu fie reduse.

(6) In cazul in care organul de control sau un organism notificat constata ca marcajul CE a fost aplicat necorespunzator, producatorul sau reprezentatul autorizat al acestuia, stabilit in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, este obligat sa realizeze cazanul conform prevederilor privind aplicarea marcajului CE si sa inceteze incalcarea prevederilor prezentei hotarari.

(7) In cazul in care organul de control constata ca neconformitatea continua, acesta ia masurile necesare de restrictionare sau de interzicere a introducerii pe piata a produsului in cauza ori pentru retragerea produsului de pe piata, dupa caz. Ministerul Economiei si Comertului va notifica Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene in legatura cu masurile intreprinse.

 

Art. 8. - (1) Ministerul Economiei si Comertului notifica Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene organismele pe care le-a desemnat sa realizeze procedurile prevazute la art. 7, impreuna cu sarcinile specifice care le-au fost atribuite, precum si numarul de identificare alocat anterior de Comisia Europeana.

(2) Lista organismelor notificate si numerele lor de identificare, precum si sarcinile specifice pentru care au fost notificate sunt publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3) Ministerul Economiei si Comertului desemneaza organismele pentru evaluarea conformitatii, avand in vedere criteriile minime prevazute in anexa nr. 6. Procedura de evaluare a organismelor in vederea recunoasterii de catre Ministerul Economiei si Comertului se aproba prin ordin al ministrului economiei si comertului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Se considera ca organismele care indeplinesc criteriile prevazute in standardele armonizate relevante indeplinesc criteriile prevazute in anexa nr. 6.

(4) In conditiile in care se constata ca un anumit organism desemnat de catre Ministerul Economiei si Comertului nu mai intruneste criteriile minime prevazute in anexa nr. 6, acesta retrage desemnarea organismului si informeaza Comisia Europeana si statele membre ale Uniunii Europene in scopul retragerii notificarii la nivel european.

 

Art. 9. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a)      nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2), cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, interzicerea introducerii pe piata, retragerea de pe piata, interzicerea punerii in functiune, si a utilizarii produselor neconforme;

b)      nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) si (3), cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, limitarea, sau interzicerea introducerii pe piata, retragerea de pe piata, interzicerea comercializarii sau/si punerii in functiune a produselor nemarcate sau marcate incorect, pana la eliminarea neconformitatilor;

c)      nerespectarea prevederilor din art. 6, art. 7 alin. (1), (4) si (5) si a celor din anexa nr. 4 pct. 9 si din anexa nr. 5 pct. 1.3, 2.5 si 3.5, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea comercializarii, pana la o data stabilita de organul de control, de comun acord cu producatorul sau cu reprezentantul autorizat al acestuia, dupa caz, pentru eliminarea neconformitatilor;

d)      lipsa autorizarii prevazuta la art. 4 alin. (3) cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea utilizarii cazanelor recuperatoare si/sau a cazanelor instalate destinate a fi instalate in spatii de locuit.

(2) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile si dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul imputernicit din cadrul organului de control.

 

Art. 10. - Organul de control care verifica respectarea prevederilor prezentei hotarari si care asigura supravegherea pietei este Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat Departamentul supraveghere piata ISCIR-SP, denumit in continuare ISCIR-SP.

 

Art. 11. - (1) Deciziile luate in aplicarea prezentei hotarari de catre ISCIR-SP, din care rezulta sanctiuni si restrictii de introducere pe piata sau punere in functiune a cazanelor si a aparatelor, va mentiona:

a)  temeiul legal al deciziei, in conditiile prezentei hotarari;

b) caile de atac impotriva deciziei ISCIR-SP;

c) termenele pentru exercitarea cailor de atac in cazul plangerii la organul de control care a aplicat sanctiunea.

(2) Deciziile prevazuta la alin. (1) sunt aduse imediat la cunostinta persoanelor interesate si Ministerului Economiei si Comertului.

 

Art. 12. - (1) Prevederile art. 8 alin. (1), (2) si (4) se aplica de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

 

Art. 13. - (1) Pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana se admit introducerea pe piata si punerea in functiune atat a cazanelor si a aparatelor cu marcaj CE, cat si a celor cu marcaj national de conformitate CS, denumit in continuare marcaj CS, in conditiile prevazute de prezenta hotarare. Elementele de identificare a marcajului de conformitate CS sunt prevazute in anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Se interzice, in conditiile prevazute de prezenta hotarare, aplicarea pe cazane si aparate, concomitent, a marcajului CE si a marcajului CS.

(3) Pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, prevederile prezentei hotarari referitoare la marcajul CE se aplica si marcajului CS.

(4) Lista organismelor desemnate sa realizeze procedurile de evaluare a conformitatii prevazute la art. 7 alin. (2) si (3) se aproba si se actualizeaza prin ordin al ministrului economiei si comertului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(5) In situatia in care evaluarea conformitatii cazanelor destinate pietei nationale se realizeaza prin utilizarea procedurilor prevazute la art. 7 alin. (2) si (3) de catre organismele prevazute la alin. (4), producatorul sau reprezentantul sau autorizat, stabilit in Romania, trebuie sa aplice marcajul CS.

 

Art. 14. - (1) Responsabilitatile producatorului sau ale reprezentantului sau autorizat, in legatura cu cazanele si aparatele introduse pe piata sau puse in functiune cu marcaj CS, sunt aceleasi cu cele prevazute de prezenta hotarare pentru cazanele si aparatele cu marcaj CE.

(2) Sanctiunile si masurile prevazute la art. 9 se aplica si in cazul cazanelor si aparatelor introduse pe piata cu marcaj CS.

 

Art. 15. - De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana se interzice introducerea pe piata sau punerea in functiune a cazanelor si a aparatelor care poarta marcajul CS.

 

Art. 16. - Lista standardelor romane care adopta standardele europene armonizate prevazute la art. 7 alin. (1), ale caror numere de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se aproba si se actualizeaza periodic prin ordin al ministrului economiei si comertului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Art. 17. - Anexele nr. 1- 6 fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art. 18. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se abroga Hotararea Guvernului nr. 270/2002 privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta si etichetarea energetica pentru introducerea pe piata a cazanelor noi de apa calda care functioneaza cu combustibil lichid sau gazos, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 238 din 9 aprilie 2002, cu modificarile ulterioare.

 

Art. 19. - Prezenta hotarare transpune in legislatia nationala Directiva Consiliului 92/42/CEE din 21 mai 1992 privind cerintele de eficienta pentru cazanele noi de apa calda care functioneaza cu combustibili lichizi sau gazosi, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 167 din data de 22 iunie 1992, modificata si completata de Directiva Consiliului 93/68/CEE din 22 iulie 1993, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 220 din data de 30 august 1993 si modificata si completata prin Directiva Consiliului 2004/8/CEE din 11 februarie 2004, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 052 din 21 februarie 2004.

 

 

Bucuresti, 15 iunie 2005

Nr. 574

 

ANEXA nr. 1

 

 

CERINTE DE RANDAMENT UTIL PENTRU CAZANE

 

 

 

Tipul cazanului

 

 

Intervalul

de putere

 

(kW)

Randamentul la putere nominala

Randamentul la sarcina partiala

Temperatura

medie a apei

din cazan

(0C)

Randamentul

cerut

 

(%)

Temperatura

medie a apei

din cazan

(0C)

Randamentul

cerut

 

(%)

Cazane standard

 

Cazane de joasa temperatura (*)

 

Cazane cu condensare de gaz

4 - 400

 

 

4 - 400

 

 

 

 

4 - 400

70

 

 

70

 

 

 

 

70

≥ 84 + 2 log Pn

 

 

≥ 87,5 + 1,5 log Pn

 

 

 

 

≥ 91 + 1 log Pn

≥ 50

 

 

40

 

 

 

 

30(**)

 

≥ 80 + 3 log Pn

 

 

≥ 87,5 + 1,5 log Pn

 

 

 

 

≥ 97 + 1 log Pn

 

*) Inclusiv cazane cu condensare, care functioneaza cu combustibil lichid.

**) Temperatura apei de alimentare a cazanului.

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

 

MARCAJE SPECIFICE SUPLIMENTARE

 

Marcajele specifice suplimentare sunt:

1.      Ultimele doua cifre ale anului in care a fost aplicat marcajul CE.

2.      Simbolul de eficienta energetica acordat pentru performatele energetice in baza art.6 din hotarare are urmatoarea forma:

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

 

 

ATRIBUIREA

simbolului de eficienta energetica pentru performantele energetice

 

Cerintele de randament ce trebuie indeplinite atat la putere nominala, cat si la sarcina partiala de 0,3 Pn:

 

 

 

Eticheta

Randamentul cerut la puterea nominala P(n) si la o temperatura medie a apei din cazan de 700C

(%)

Randamentul cerut la sarcina partiala

de 0,3 Pn si la o temperatura medie a apei din cazan de ≥500C

(%)

 

 

 

≥ 84 + 2 log Pn

 

≥ 87 + 2 log Pn

 

≥ 90 + 2 log Pn

 

≥ 93 + 2 log Pn

≥ 80 + 3 log Pn

 

≥ 83 + 3 log Pn

 

≥ 86 + 3 log Pn

 

≥ 89 + 3 log Pn

 

 

ANEXA Nr. 4

 

 

PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITATII

Examinarea EC de tip Modulul B

 

1. Acest modul descrie acea parte a procedurii prin care, un organism notificat constata si atesta ca un exemplar reprezentativ din productia avuta in vedere respecta prevederile aplicabile din prezenta hotarare.

 

2. Cererea pentru efectuarea examinarii EC de tip se inainteaza de catre producator sau de catre reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, unui singur organism notificat, ales de catre acesta.

Cererea trebuie sa cuprinda urmatoarele:

a)      denumirea si adresa producatorului si, daca cererea este inaintata de catre reprezentantul autorizat al acestuia, denumirea si adresa reprezentantului autorizat;

b)      o declaratie scrisa, potrivit careia rezulta ca o cerere similara nu a mai fost inaintata nici unui alt organism notificat;

c)      dosarul tehnic de fabricatie prevazut la pct. 3.

Solicitantul trebuie sa puna la dispozitie organismului notificat un exemplar reprezentativ din productia avuta in vedere, denumit in continuare tip. Organismul notificat poate sa solicite un numar rezonabil de exemplare daca considera ca sunt necesare pentru realizarea programului de incercari.

 

3. Dosarul tehnic de fabricatie trebuie sa permita efectuarea evaluarii conformitatii aparatului cu cerintele aplicabile din prezenta hotarare. In masura in care este necesar evaluarii, dosarul tehnic de fabricatie trebuie sa acopere proiectarea, fabricatia si modul de functionare al aparatului si trebuie sa cuprinda urmatoarele:

a)      descrierea generala a tipului;

b)      planuri de conceptie, planuri de fabricatie si diagrame ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.;

c)      descrieri si explicatii necesare intelegerii desenelor si diagramelor, precum si a modului de functionare a produsului;

d)      lista standardelor prevazute la art. 5 alin. (2) din hotarare, aplicate in totalitate sau partial, precum si descrierea solutiilor adoptate pentru indeplinirea cerintelor esentiale prevazute de prezenta hotarare pentru cazul in care standardele prevazute la art. 5 alin. (2) din hotarare nu au fost aplicate;

e)      rezultatele calculelor de proiectare realizate, verificarile efectuate, etc.;

f)        rapoarte de incercari.

 

4. Organismul notificat are urmatoarele obligatii:

4.1. sa examineze dosarul tehnic de fabricatie, sa verifice daca tipul a fost fabricat in conformitate cu dosarul tehnic de fabricatie si sa identifice elementele care au fost proiectate in conformitate cu standardele prevazute la art. 5 alin. (2) din hotarare, precum si componentele care au fost proiectate fara a aplica prevederile din acele standarde;

4.2. sa efectueze sau sa impuna efectuarea examinarilor corespunzatoare si a incercarilor necesare, pentru a verifica, in cazul in care nu au fost aplicate standardele prevazute la art. 5 alin. (2) din hotarare, daca solutiile adoptate de producator satisfac cerintele esentiale prevazute de prezenta hotarare;

4.3. sa efectueze sau sa impuna efectuarea examinarilor corespunzatoare si a incercarilor necesare, pentru a verifica, in cazul in care producatorul a ales sa aplice standardele din domeniu, daca acestea au fost aplicate;

4.4. sa convina impreuna cu solicitantul asupra locului unde vor fi efectuate examinarile si incercarile necesare.

 

5. In cazul in care tipul respecta prevederile prezentei hotarari aplicabile acestuia, organismul notificat trebuie sa elibereze solicitantului un certificat de examinare EC de tip. Acest certificat, contine denumirea si adresa producatorului, concluziile examinarilor si datele necesare pentru identificarea tipului aprobat.

Lista cu cele mai importante documente din dosarul tehnic de fabricatie se anexeaza la certificat si o copie se pastreaza de catre organismul notificat.

In cazul in care organismul notificat refuza acordarea certificatului de examinare EC de tip producatorului sau reprezentantului autorizat al acestuia, stabilit in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, organismul trebuie sa justifice detaliat solicitantului refuzul.

In situatia in care i se refuza unui producator certificarea unui tip, acesta poate face plangere la instanta judecatoreasca competenta teritoriala, in conditiile legii.

 

6. Solicitantul trebuie sa informeze organismul notificat, care detine documentatia referitoare la certificatul de examinare EC de tip, asupra tuturor modificarilor pe care le-a efectuat sau intentioneaza sa le efectueze unui aparat aprobat. Aceste modificari sunt supuse unei aprobari suplimentare atunci cand pot afecta conformitatea cu cerintele esentiale sau cu conditiile prevazute pentru utilizarea acestui produs. Aceasta aprobare suplimentara trebuie acordata sub forma unei completari la certificatul de examinare EC de tip original.

 

7. Fiecare organism notificat trebuie, de asemenea, sa comunice celorlalte organisme notificate informatii relevante privind certificate de examinare EC de tip pe care le-a emis sau retras, inclusiv completarile la acestea.

 

8. Celelalte organisme notificate pot sa obtina copii ale certificatelor de examinare EC de tip si/sau ale completarilor la acestea. Anexele la certificate trebuie puse la dispozitie celorlalte organisme notificate.

 

9. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie sa pastreze impreuna cu dosarul tehnic de fabricatie copiile certificatelor de examinare EC de tip emise si ale completarilor la acestea o perioada de cel putin 10 ani de la data fabricarii ultimului produs.

In situatia in care nici producatorul si nici reprezentantul autorizat al acestuia nu sunt stabiliti in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a detine si de a pune la dispozitie ISCIR SP, la cerere, documentatia tehnica revine persoanei responsabile cu introducerea pe piata a produsului.

 

 

ANEXA Nr. 5

 

PROCEDURI DE EVALUARE A CONFORMITATII

 

1. Modulul C - Conformitatea cu tipul

1.1 Conformitatea cu tipul este aceea parte a procedurii prin care producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, asigura si declara ca aparatele in cauza sunt conform tipului descris in certificatul de examinare EC de tip si satisfac cerintele aplicabile din prezenta hotarare. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat, stabilit in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare aparat si sa intocmeasca in scris o declaratie de conformitate.

1.2. Producatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a garanta ca procesul de fabricatie asigura conformitatea aparatelor fabricate cu tipul, asa cum este descris in certificatul de examinare EC de tip, si cu cerintele de randament ale prezentei hotarari aplicabile acestora.

1.3. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie sa pastreze o copie a declaratiei de conformitate pentru o perioada de cel putin 10 ani de la data fabricarii ultimului produs.

In situatia in care nici producatorul si nici reprezentantul autorizat al acestuia nu sunt stabiliti pe teritoriul Romaniei ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a detine si de a pune la dispozitie: ISCIR SP, la cerere, documentatia tehnica revine persoanei responsabile cu introducerea pe piata a produsului.

1.4. Un organism notificat, ales de producator, efectueaza sau impune efectuarea examinarii produselor la intervale de timp aleatorii. Se examineaza un esantion adecvat din produsele finite, prelevat de la fata locului de catre organismul notificat, si se efectueaza incercarile adecvate, definite in standardele aplicabile prevazute la art. 5 alin. (2) sau incercari cu efect echivalent, pentru a verifica conformitatea produsului cu cerintele aplicabile din hotararea corespunzatoare.

In cazul in care unul sau mai multe dintre produsele verificate nu sunt conforme, organismul notificat trebuie sa ia masurile necesare pentru obtinerea conformitatii.

 

2. Modulul D - Asigurarea calitatii productiei

2.1. Asigurarea calitatii productiei este procedura prin care producatorul care respecta obligatiile care ii revin conform prevederilor de la pct. 2.2 asigura si declara conformitatea aparatelor in cauza cu tipul descris in certificatul de examinare EC de tip si faptul ca acestea satisfac cerintele prezentei hotarari. Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare aparat si sa intocmeasca in scris o declaratie de conformitate.

Marcajul CE trebuie sa fie insotit de numarul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea, conform prevederilor de la pct. 2.4.

2.2. Producatorul trebuie sa aplice un sistem al calitatii aprobat pentru productie, inspectia finala a aparatului si incercari conform prevederilor de la pct. 2.3 si care trebuie supus supravegherii conform prevederilor de la pct. 2.4.

 

2.3. Sistemul calitatii

2.3.1. Producatorul trebuie sa solicite unui organism notificat ales de acesta evaluarea propriului sistem al calitatii.

Cererea pentru evaluarea sistemului calitatii trebuie sa cuprinda:

a)      toate informatiile relevante despre aparatul avut in vedere;

b)      documentatia privind sistemul calitatii;

c)      dosarul tehnic de fabricatie pentru tipul aprobat si o copie a certificatului de examinare EC de tip.

2.3.2. Sistemul calitatii trebuie sa garanteze conformitatea aparatelor cu tipul aprobat, asa cum este descris in certificatul de examinare EC de tip si cu cerintele aplicabile din prezenta hotarare. Toate elementele, cerintele si dispozitiile adoptate de un producator trebuie sa fie reunite intr-o documentatie sistematica si ordonata sub forma de masuri, proceduri si instructiuni scrise.

Documentatia privind sistemul calitatii trebuie sa permita o interpretare uniforma a programelor, planurilor, manualelor si inregistrarilor privind calitatea.

Documentatia privind sistemul calitatii trebuie sa contina in special o descriere corespunzatoare a urmatoarelor:

a)        obiectivele legate de calitate si structura organizatorica, responsabilitatile si atributiile conducerii cu privire la calitatea aparatelor;

b)        procesul de fabricatie, tehnicile de control si de asigurare a calitatii, precum si procesele si masurile sistematice care vor fi utilizate;

c)        examinarile si incercarile efectuate inainte, in timpul si dupa fabricare, cu indicarea frecventei la care acestea se efectueaza;

d)        inregistrarile privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspectie si rezultatele incercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind calificarile sau aprobarile personalului implicat, etc.;

e)        mijloacele de supraveghere a realizarii calitatii cerute si a functionarii eficiente a sistemului calitatii.

2.3.3. Organismul notificat trebuie sa evalueze sistemul calitatii pentru a stabili daca satisface cerintele prevazute la pct. 2.3.2. Se considera ca sunt respectate cerintele prevazute la pct. 2.3.2. daca elementele sistemului calitatii sunt conform standardelor nationale relevante care adopta standarde europene armonizate. Echipa de audit trebuie sa aiba cel putin un membru cu experienta in evaluarea tehnologiei produsului in cauza. Procedura de evaluare trebuie sa includa o vizita de inspectare la intreprinderea producatorului.

Decizia motivata a echipei de audit, care va cuprinde si concluziile evaluarii, trebuie adusa la cunostinta producatorului.

2.3.4. Producatorul trebuie sa se angajeze ca indeplineste obligatiile ce decurg din sistemul calitatii, asa cum a fost aprobat, si trebuie sa asigure ca acesta este mentinut la un nivel corespunzator si eficient.

Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie sa informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calitatii asupra oricarei intentii de modificare a sistemului calitatii.

Organismul notificat trebuie sa evalueze modificarile propuse si sa decida daca sistemul calitatii modificat va satisface in continuare cerintele prevazute la pct. 2.3.2 sau daca este necesara o noua procedura de evaluare.

Decizia motivata a echipei de audit, care va cuprinde si concluziile evaluarii, trebuie adusa la cunostinta producatorului.

2.4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

2.4.1. Scopul supravegherii sistemului calitatii este acela de a asigura ca producatorul indeplineste in totalitate obligatiile care ii revin din sistemul calitatii aprobat.

2.4.2. Producatorul trebuie sa permita accesul organismului notificat pentru efectuarea de inspectii la locurile de fabricatie, inspectie, incercari si depozitare si trebuie sa puna la dispozitie acestuia toate informatiile necesare, in special:

a)      documentatia privind sistemul calitatii;

b)      inregistrarile privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspectie si rezultatele incercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat, etc.

2.4.3. Organismul notificat trebuie sa efectueze auditari periodice pentru a se asigura ca producatorul mentine si aplica sistemul calitatii si trebuie sa emita producatorului un raport de audit.

2.4.4. Suplimentar, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producatorului. In timpul unor astfel de vizite organismul notificat poate sa efectueze sau sa solicite sa fie efectuate incercari pentru a verifica buna functionare a sistemului calitatii; daca este cazul, organismul notificat trebuie sa predea producatorului un raport al vizitei si, daca s-a efectuat o incercare, un raport de incercare.

2.5. Producatorul trebuie sa pastreze si sa poata pune la dispozitie ISCIR SP, pe o perioada de cel putin 10 ani de la data la care a fost fabricat ultimul produs, urmatoarele documente:

a)      documentatia mentionata la pct. 2.3.1 paragraful 2 lit. b);

b)      informatiile privind modificarea sistemului calitatii prevazute la pct. 2.3.4 paragraful 2;

c)      deciziile si rapoartele organismului notificat, prevazute la pct. 2.3.4 ultimul paragraf si la pct. 2.4.3 si 2.4.4.

2.6. Fiecare organism notificat trebuie sa comunice celorlalte organisme notificate informatii referitoare la aprobarile privind sistemul calitatii, emise si retrase.

 

3. Modulul E - Asigurarea calitatii produsului

3.1. Acest modul descrie procedura prin care producatorul care indeplineste prevederile pct. 3.2 asigura si declara cazanele si aparatele conforme cu tipul descris in certificatul de examinare EC de tip. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat, stabilit in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare cazan si aparat si sa intocmeasca in scris o declaratie de conformitate. Marcajul CE trebuie sa fie insotit de numarul de identificare al organismului notificat care raspunde de supraveghere, conform prevederilor pct. 3.4.

3.2. Pentru inspectia finala si incercarea cazanului si aparatului, producatorul trebuie sa aplice un sistem al calitatii aprobat conform prevederilor pct. 3.3, care trebuie sa fie supus supravegherii conform prevederilor pct. 3.4.

3.3. Sistemul calitatii

3.3.1. Producatorul solicita unui organism notificat ales de catre acesta evaluarea propriului sistem al calitatii pentru cazanele si aparatele sale.

Cererea pentru evaluarea sistemului calitatii trebuie sa cuprinda:

a)      toate informatiile relevante pentru categoria de cazan sau aparat avuta in vedere;

b)      documentatia privind sistemul calitatii;

c)      dosarul tehnic de fabricatie a tipului aprobat si o copie a certificatului de examinare EC de tip.

3.3.2. In cadrul sistemului calitatii se efectueaza examinarea fiecarui cazan sau aparat si incercarile corespunzatoare prevazute in standardul sau in standardele aplicabile prevazute la art. 5 alin. (2) din hotarare ori incercari cu efect echivalent, pentru a verifica conformitatea cu cerintele aplicabile din prezenta hotarare. Toate elementele, cerintele si deciziile adoptate de producator trebuie sa fie reunite intr-o documentatie sistematica si ordonata sub forma de masuri, proceduri si instructiuni scrise. Aceasta documentatie privind sistemul calitatii trebuie sa asigure o intelegere uniforma a programelor, planurilor, manualelor si inregistrarilor privind calitatea.

Documentatia privind sistemul calitatii trebuie sa contina in special o descriere adecvata a urmatoarelor:

a)      obiectivele privind calitatea, structura organizatorica a intreprinderii, responsabilitatile si atributiile conducerii intreprinderii in ceea ce priveste calitatea produsului;

b)      examinarile si incercarile care vor fi efectuate dupa fabricatie;

c)      mijloacele de supraveghere a functionarii efective a sistemului calitatii;

d)      inregistrarile privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspectie si rezultatele incercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat, etc.

3.3.3. Organismul notificat trebuie sa evalueze sistemul calitatii pentru a stabili daca acesta indeplineste cerintele mentionate la pct. 3.3.2. Se considera ca sunt respectate cerintele prevazute la pct. 3.3.2. daca elementele sistemului calitatii sunt conform standardelor relevante romane si/sau standardelor nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adopta standarde europene armonizate.

Echipa de audit trebuie sa aiba cel putin un membru cu experienta in evaluarea tehnologiei produsului in cauza. Procedura de evaluare trebuie sa includa o vizita de inspectare la intreprinderea producatorului.

Decizia motivata a echipei de audit, care va cuprinde si concluziile evaluarii, trebuie adusa la cunostinta producatorului.

3.3.4. Producatorul trebuie sa se angajeze ca indeplineste obligatiile care decurg din sistemul calitatii, asa cum a fost aprobat, si trebuie sa asigure ca acesta este mentinut la un nivel corespunzator si eficient.

Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia stabilit in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie sa informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calitatii asupra oricarei intentii de modificare a sistemului calitatii.

Organismul notificat trebuie sa evalueze modificarile propuse si sa decida daca sistemul calitatii modificat continua sa satisfaca cerintele prevazute la pct. 3.3.2 sau, daca este necesara, o noua procedura de evaluare.

Decizia motivata a echipei de audit, care va cuprinde si concluziile evaluarii, trebuie adusa la cunostinta producatorului.

3.4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

3.4.1. Scopul supravegherii sistemului calitatii este acela de a asigura ca producatorul indeplineste in totalitate obligatiile care ii revin din sistemul calitatii aprobat.

3.4.2. Producatorul trebuie sa permita accesul organismului notificat pentru efectuarea de inspectii la locurile de inspectie, incercari si depozitare si trebuie sa puna la dispozitie acestuia toate informatiile necesare, in special:

a)      documentatia privind sistemul calitatii;

b)      dosarul tehnic de fabricatie;

c)      inregistrarile privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspectie si rezultatele incercarilor, rezultatele etalonarilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat, etc.

3.4.3. Organismul notificat trebuie sa efectueze audituri periodice, pentru a se asigura ca producatorul mentine si aplica sistemul calitatii si trebuie sa emita producatorului un raport de audit.

3.4.4. Suplimentar, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producatorului. In timpul unor astfel de vizite organismul notificat poate sa efectueze sau sa solicite sa fie efectuate incercari pentru a verifica buna functionare a sistemului calitatii; daca este cazul, organismul notificat trebuie sa predea producatorului un raport al vizitei si, daca s-a efectuat o incercare, un raport de incercare.

3.5. Producatorul trebuie sa pastreze si sa puna la dispozitie ISCIR SP pe o perioada de cel putin 10 ani de la data la care a fost fabricat ultimul cazan sau aparat urmatoarele documente:

a)      documentatia mentionata la 3.3.1 paragraful 2 lit. c);

b)      informatiile privind modificarea sistemului calitatii prevazute la pct. 3.3.4 paragraful 2;

c)      deciziile si rapoartele organismului notificat, prevazute la pct. 3.3.4, 3.4.3 si 3.4.4.

3.6. Fiecare organism notificat trebuie sa comunice celorlalte organisme notificate informatiile relevante referitoare la aprobarile privind sistemul calitatii emise si la cele retrase.

 

 

ANEXA Nr. 6

 

 

CRITERII MINIME

ce trebuie avute in considerare pentru notificarea organismelor

 

1. Organismul, directorul acestuia si personalul responsabil cu efectuarea incercarilor de verificare trebuie sa fie altii decat proiectantul, producatorul, furnizorul sau instalatorul aparatelor pe care organismul le inspecteaza si decat reprezentantul autorizat al acestora. Acestia nu pot sa fie implicati direct sau ca reprezentanti autorizati in activitati de proiectare, constructie, comercializare ori intretinere a unor astfel de cazane si aparate. Aceasta nu exclude posibilitatea schimburilor de informatii tehnice intre producator si organismul notificat.

2. Organismul si personalul acestuia cu responsabilitati in efectuarea controlului trebuie sa efectueze incercari de verificare cu cel mai inalt grad de integritate profesionala si competenta tehnica si trebuie sa fie independenti de orice presiuni si stimulente, indeosebi de cele de natura financiara, care ar putea influenta evaluarea sau rezultatele inspectiilor, in mod special din partea unor persoane ori grupuri de persoane care au interes in rezultatele verificarilor.

3. Organismul trebuie sa aiba la dispozitie personalul necesar si sa detina dotarile necesare care sa ii permita indeplinirea in bune conditii a sarcinilor sale administrative si tehnice legate de operatiunile de verificare; de asemenea, trebuie sa aiba acces la echipamentul necesar pentru efectuarea verificarilor speciale.

4. Personalul responsabil cu efectuarea inspectiilor trebuie sa aiba:

a)      pregatire tehnica si profesionala temeinica;

b)      cunostinte satisfacatoare referitoare la cerintele incercarilor pe care le efectueaza si experienta adecvata pentru astfel de incercari;

c)      abilitatea necesara pentru a intocmi certificate, inregistrari si rapoarte care sa demonstreze ca incercarile au fost efectuate.

5. Impartialitatea personalului cu responsabilitati in efectuarea controlului trebuie garantata. Remunerarea personalului nu trebuie sa fie dependenta de numarul incercarilor efectuate si nici de rezultatele acestora.

6. Organismul trebuie sa incheie o asigurare de raspundere civila, pentru incercarile efectuate, in conformitate cu legislatia nationala in domeniu, daca raspunderea civila nu revine prin lege statului.

7. Personalul organismului este obligat sa pastreze secretul profesional cu privire la informatiile dobandite in exercitarea sarcinilor sale ce decurg din respectarea prevederilor prezentei hotarari sau a altor reglementari nationale, cu exceptia situatiei in care informatiile sunt solicitate de autoritatile competente ale statului in care isi desfasoara activitatea.

 

 

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 596/11.07.2005.